21-0718 Twazyèm Egzòd La

Mesagj: 63-0630m Twazyèm Egzòd La

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

ÈG YO AP RASANBLE

Chè pitit gason e pitit fi yo,

Li trè di pou m konnen ki kote pou m kòmanse. Panse, nou te chita ansanm nan atmosfè selès yo nan viwon monn lan, pou nou bwè nan dlo vivan, nou devni pitit gason e pitit fi li yo manifeste. Mesaj sa a ban nou yon konpreyansyon konplèt,plase nou nan pozisyon nou, e li di nou kilès nou ye nan Kris Jezi.

Ki sa mesaj sa a fè?

Pou mwen te fyanse ou pou mwen fyanse ou ak Kris, kòm yon vyèj pwòp.
Glwa, Bondye te voye setyèm zanj mesaje li a pou fyanse nou ak li tankou yon vyèj pwòp. Nou pral jije pa chak pawòl li te pale. Sa vle di nou dwe peze bouton jwe a.

Li te ekri premye bib la nan syèl la. Answit li te ekri dezyèm bib la nan yon ròch. Twazyèm bib sa te ekri nan yon papye pou gran yo, entèlijan entèlektyèl nan monn lan vini. Men jodi a, gran jou revelasyon an, nou genyen li o konplè e chedèv pafèt la, vrè vwa Bondye a rele lepouz li a soti, pa band yo:

” E ou pral prezant nou ak Seyè Jezi lè li vini, tankou twofe ministè ou.”

” E nou tout te kriye yon sèlkou ,

” Nou konnen sa! Nou repoze sou sa ak asirans.” Yo te di,” ou pral prezante nou ak li, e alò nou tout pral tounen sou tè a ankò, nou pral viv etènèlman.”

Ki te fè lepouz Kris la kriye e di ou pral prezante nou ak Bondye? Pwofèt Bondye a pa ministè li a. Kòman nou pakab pa vle jwe band sa yo nan legliz nou?

Sèlman mesaj sa a, band sa yo, ki kapab mete chak legliz anamoni avèk Bondye, jis manifestation lepou a te manifeste nan nou.kouman mwen fè konnen pou m di ou sa” rete ak band yo,” mwen te retounen al verifye plan an pou m gade ki sa pwofèt la te di.

Mwen espere panse espirityèl kapab sezi sa a. Mwen asire ou fè sa wi. Men mwen mande m, kèlkeswa sa sa ye. Menmsi ou pa kapab vizite chak nasyon. Ou kapab voye band sa yo nan li. Bondye pral gen yon fason ke li fè pou panse yo sezi l nenpòt kote semans te seme. Se vre. E konsa limyè a frape li, li soti , li pran lavi a. Tankou ti fanm bò pi a li te di, men li se.” Li te sezi l.

Pou nou sa se siro myèl nan ròch la, sa se yon jwa nou pa ka esprime, sa se yon asirans beni, sa se ank pou nanm, sa se espwa nou e rete, sa se ròch aj yo, sa se tout bagay.

Panse espirityèl nou se tout te klè sou sa Nou konnen egzateman kilès li ye. Nou konnen egzateman ki sa li ye. Nou konnen egzateman kilès nou ye. Nou konnen egzateman ki kote nou prale. Nou konnen nan kilès nou kwè a e nou pèswade li kapab gade nou nan depo nou jiskaske jou sa rive.

Alò si Bondye te revele ak nou nou se anbasadè li, tout pouvwa ki nan syèl nan nou, tout sa Bondye ye, tout sa zanj li yo ye e tout pouvwa l kanpe dèyè pawòl nou. Bondye te onore pawòl la, pou li te di, kèlkeswa sa nou mare sou tè a, sa pral mare nan syèl la. Kèlkeswa sa nou lage sou tè a sa pral lage nan syèl la. E mwen ba ou kle wayòm lan.”

Sa se tan pou nou al lakay. Egzòd la pre rive. Bondye ap moutre nou kilès li ye. Lepouz Jezi Kris la, pral soti nan egzòd li ,pou l antre nan tè pwomès la.

Nan premye egzòd li a li te fè yo soti nan yon peyi natirèl ak yon peyi natirèl. Dezyèm egzòd la li fè yo soti nan yon kondisyon espirityèl, antre nan yon batèm sentespri espirityèl. Kounye a lap mennen nou nan yon batèm sentespri espirityèl tounen nan lavi etènèl pa menm kolòn dife a, pa menm sistèm wen an, se menm Bondye ki ap fè menm bagay yo!

Kite van yo soufle. Kite tanpèt yo souke, nou nan sekirite trankil. Nou rete dwat la sou chak pawòl.

Vini jwenn ak nou dimanch ak katòzè nan lè Jeffsonville, e repoze sou chak pawòl Bondye te pale pou jou nou an. Mete ou prè oumenmsèl pou vini lan byento e tande: Twazyèm egzòd la 30-06-1963 nan maten.

Frè Jozèf Branham

Ekriti pou nou li anvan nou tande mesaj la:
Egzòd 3:1-12
Jenèz chapit 37
Jenèz chapit 43