21-0627 Kugirwa Abana bImana 2

Ubutumwa: 60-0518 Kugirwa Abana bImana 2

Kuvoma Ubutumwa

Ibimenyeshejwe Ibimenyeshejwe ku bijanye n’ugusobanura mu zindi ndimi bikorerwa muri Branham Tabernacle

INKUKUMA ZIRAKORANIRA HAMWE

Bakunzi Nkukuma,
Muze dukoranire hamwe kuri uyu w’Imana kugira ngo twumvirize Ubutumwa KUGIRWA ABANA B’IMANA #2 bwavuze kw’igenekerezo 60-0518 Isaha umunani kw’isaha ya Jeffersonville

MweneData Joseph Branham

Ivyanditswe vyo gusoma imbere yo kwumviriza ubutumwa :

Itanguriro 1 :26
Abanyefeso 1
Abaroma 8 :19
Ab’I Galatiya 1:6-9
Abaheburayo 6
Yohana 1:17