21-0620 kugirwa Abana bImana

Ubutumwa: 60-0515e kugirwa Abana bImana

Kuvoma Ubutumwa

Ibimenyeshejwe Ibimenyeshejwe ku bijanye n’ugusobanura mu zindi ndimi bikorerwa muri Branham Tabernacle

INKUKUMA ZIRAKORANIRA HAMWE

Bakunzi Nkukuma,

Muze dukoranire hamwe kugira ngo twumvirize Ubutumwa * Kugirwa Abana b’Imana”#1, bwavuzwe igenekerezo rya 15 Rusama umwaka w’1960* kuri uyu w ‘Imana,isaha umunani kw’isaha ya Jeffersonville.
MweneData Joseph Branham

Ivyanditswe vyo gusoma imbere yo kumviriza Ubutumwa ni:

Yoweli 2:28
Abanyefeso 1:1-5
1 Ab’I Korinto 12:13
1Petero 1: 20
Ivyahishuriwe Yohana 17: 8
Ivyahishuriwe Yohana 13