21-0704 Kugirwa Abana bImana 3

Ubutumwa: 60-0522m Kugirwa Abana bImana 3

Kuvoma Ubutumwa

Ibimenyeshejwe Ibimenyeshejwe ku bijanye n’ugusobanura mu zindi ndimi bikorerwa muri Branham Tabernacle

INKUKUMA ZIRAKORANIRA HAMWE

Bakunzi Nkukuma,
Muze dukoranire hamwe kuri uyu w’Imana kugira ngo twumvirize Ubutumwa KUGIRWA ABANA B’IMANA #3 bwavuze kw’igenekerezo 60-0522 Isaha umunani kw’isaha ya Jeffersonville

MweneData Joseph Branham

Ivyanditswe vyo gusoma imbere yo kwumviriza ubutumwa :

Matayo 28:19
Yohana 17:7-19
Ivyakozwe n’Intumwa 9:1-6, Igice 18 hamwe na 19
Abaroma 8:14-19
1 Ab’i Korinto 12 :12-13
Ab’I Galatiya 1 :8-18
Abanyefeso 1
Abaheburayo 6:4-6, 9:11-12