22-0102 Cimaninizyo

Mulumbe: 62-1230M Cimaninizyo

PDF

BranhamTabernacle.org

Oyandwa Mulumbe Wa Muntu Omwe Nabwinga,

Wali mwaaka mubotu kuli Nabwinga utalubiki. Wakali tubungenye swebo kuzinguluka nyika yoonse kwinda ku cintu cikozya kuleta Nabwinga Wakwe antomwe, Mulumbe Wa oora, Ijwi ndilyonya Lya Leza kalita Nabwinga Wakwe.

Elyo eno Nda syoma Wa libambila Kumma mbaakani eyo ya mamanino Kutala okuya, kuleta Lusyomo olo luyo kwempa Mbungano okuya mu Bulemu. Elyo uli butumeme mu Milumbe.

I Ciyubunuzyo caa mu Mulumbe oyu eno ca kalilila mukati mu myoyo yesu. micito yesu ili mbubonya mbuli Ijwi. tulizyi kuti kwisha kwesu kuli londokede a Jwi, tatu yungizi nanka ku kwisha kuli ncico. kulindiswe, kunyina pele Ijwi mu Matepu.

Wali kutubweza swebo kuli bambila mbaakani ya mamanino kwinda mu kutupa Lusyomo ntotuyanda lwa ku kwempwa. luya Lusyomo, luli muli ndiswe ENO. I buumi bwa Kristo Kabu lizyalulula kutandila mu nzila yakunyama, kwinda muli ndiswe, mbuli mbo bwakabede muli Kristo.

Inga twabona buumi Bwakwe. “I milimo Nje cita muyo icita anyebo, oyo uusyoma.” Kutali uli cengeezya, walo oyo uyeeya kuti ula syoma, pele, “Oyo uusyoma ali Ndime, milimo Nje cita uyo icita awalo.” Nkaambonzi? uli jatilide ku Mwaala nguonya. Ino Mwaala wakali nzi? I Ijwi, lyoonse. Uli jatilide awo. Ngu Nyenyeezi yako yaku nyika cindi wasweeka aa lwizi.

Tuli jatilide ku mwaala uya. tuli lamidwe kuli ncico. tuli masimpe kuli ncico. tatu bwezi ma Jwi a umyi, tulakala a Mbwamba Mwami. Twaka boola ku mbaakani yesu.

Tuuli kutilide buzulide alimwi akukutili. Kunyina ku pengana mbuli mbo cakabede mumazuba a Babetesi, a banji nsunu, oko bantu kobacita kufumbwa ncobayanda kubazu lyabo beni, oko kufumbwa muntu kwa kajisi mbaakani yakwe mukamwini a ku cita kufumbwa mbwa yanda. Leza tacinci milawo Yakwe, takonzi ku cita alimwi kali Leza. kuti Leza wamba cintu cimwi nanka ku cita cimwi, Uleleede ku cita mbubonya conse cindi.

Leza lyoonse ula tuma musinsimi ku sololeda bantu Bakwe. Waka tutumina mungeli wa namba 7 musinsimi; mwana a muntu kali yubununa mu nyama ya muntu, kwita a kusololeda Nabwinga Wakwe. Ma Tepu Ndijwi Lya Leza kuli Nabwinga. EYO NIMBAAKANI YESU.

Wakainka ku taala kuya. Wakalizyi. Alimwi ndila ciyanda eco, mbuli bwa ka boola. wakali jisilili ku mbaakani yakwe, cimaninizyo ca kwe.

Leza uya kwita Nabwinga Wakwe antomwe. Ta kacinci mapange Akwe. Taka tumi kankamu ka bantu ku bunganya Nabwinga Wakwe. Nabwinga Wakwe uyo bunganana buyo a Jwi Lyakwe lisalaala, elyo nde Jwi Lya Leza mu Matepu. mulimo wini wa Leza nsunu.

Kunyina nzila imbi imbotu jotukonzya kutalika mwaka mupya cita buyo kwinda mu ku boola antomwe a kuswilila imbaakani yesu, I cimanimizyo cesu, kwambaula kulindiswe. inga ndayanda ku mu tamba nyoonse kuboola kuswilila a ndiswe Musondo a cindi 10:00 A.M., Jeffersonville cindi kuswilila Mulumbe: Cimaninizyo 63-1230M.

Na tokonzyi ku tu sangana, Nda kuyumya kuti usale Mulumbe wa kulizya mu manda anu, nanka kuyumya mwembezi wako kusala Mulumbe ayebo lwako kuti inga mwakala antomwe, kunsi abunanike bupati maningi obo buliko, A kuswilila cimaninizyo ca Nabwinga citondezedwe.

Mukwesu Joseph Branham