21-1226 kambo nzi Betelehemu Musyoto

Mulumbe: 63-1214 kambo nzi Betelehemu Musyoto

Oyandwa kankamu,

ndiyanda kukambauka a kwisha ndinye nsunu kwinda munzila yangu ya lugwalo. atu sangune kuyubununa nzotwakaiya sondo ya mana.
Ino tujata buti imbuto iyakanzwa a Leza? KUTYANKA AKULIZYA. Mbuti Joshiwa mbwa kambila bashimilimo bakwe kuchita? kamuya ku Jeliko, mu kambaukila bantu kwinda mu KUTYANKA AKULIZYA, nyebo a manda anu muyofutuka.

Batumwa bakwe baka joka, a kwaamba, “Nda swiilila malailile aako. kuli mwanakazi ngu twa jana, nitwalizya matepu.

Tatukwe nsoni. tatukwe ndaba wacibona. twali kuyanda kuti boonse bacibone a kuciswiilila. twacibika mumanda esu, a mumambungano esu a kufumbwa nkotuya, kuti boonse bainda bahibe kuti tuuli tondezedwe Acitondezyo; Jesu Christu, Ijwi Lyakwe, I Muyaa Usalaala, I Mulumbe wa oora, I matepu, Ijwi Lya Leza.

Kaambo, inga twa bona kuti bukali buli afwafwi kwinda mu nyika, a zintu zyoonse sitali Kunsi lya Citondezyo noziyo nyonyooka. Pele cindi A bona Citondezyo, Uyo inda kuli ndiswe. Nceelelo ca Leza ica oora. I Mulumbe waku-cindi caku mangolezya, ngwa kubikka Citondezyo.

Ca kaali afwafwi buti mbwa ka twambila no nkaamu?
Kwamba buyo kuti ndilacisyoma eco…takuli Kunji. kweenda koonse oko nko cibede…takuli kunji, cimu mbamba buyo kwindilizya. nsebi.
ndijila ku Branham terbanacle. NDILASHOMA MULUMBE. NDILASHOMA IJWI LYOONSE NDO KAAMBA MUKWESU BRANHAM…
WOW!!!
Eco cibotu, eco camba buyo kuti ulicizi kubaala.

muta siki Boobu, kwaamba, “Nda syoma Mulumbe.”kolemeka mutumwa. bola muli Kristo! bweza Mulumbe, ubweze kunsi kwa moyo wako, obo welede kuba acitondezyo, mbubonya buumi bwa kali muli Kristo bube muli ndiwe. “Ndabona boobu, ndiyo inda Kuli ndiwe.”

Ino Leza wali kwambilazi Nabwinga Wakwe Mulumbe ataala a Mulumbe? MATEPU, MATEPU, MATEPU. Cili kabuto ku kambauka Mulumbe a kwisha Mulumbe, pele ulelede KULIZYA MULUMBE.

Ino umyi inga wamba buti kuti bali muluyanda a Mulumbe kakuli taba yandi ku lizyi Mulumbe kumbele a bantu? tabajisi luyando luswangene ndwe jisi a Mulumbe, mbuli mbondiyanda kuti boonse ba boole antomwe a kuswilila uya utondezedwe kwinda ku Musumpulilo wa Mulilo Ijwi.

Tuli jisi LUSYOMO lutazungani mu Jwi Lyakwe. Tatuli Eva. Tatuli basikudonaika nanka basikulivwanya vwanya a satani. Tula jatilila ku Jwi lyoonse mu Baibbele, a Jwi lyoonse mu matepu kambo matepu muzezo wini Wa Leza, tali yandi a bu panduluzi. mbusena
buyo bwalike mbotuzi kuti inga twamba AMENI ku Jwi lyoonse.

Oyu Mulumbe cinkwa cipya cizwa ku Julu, kwa lwendo lwesu. cinkwa ca bumi, buzuba a buzuba tulatambula cipya kuzwa kuli Christu, kuzwa ku Julu, Muuya Usalaala, ulaboola a ku zuzya buntu bwesu.

tulikede antomwe amakanze omwe, Ijwi Lya Leza, tulya buyo a Jwi liya.Tuli mubetelehemu, wa ku Muuya Wa Leza cakulya ca Leza cinkwa, ca ku Muuya buntu bwesu bulazuminana a Jwi lyoonse ndyakamba, a ” ameni!” tuya kutangala eci cakulya ca ba ngelo caka yobolwa kuli ndiswe tulya ncico.

Boola utusangane atafule Lyakwe akulya cakulya ca bangelo andiswe ino sondo a cindi 10:00 A.M., Jeffersonville cindi.

Na nyebo bantu ba matepu ano, muswilile ku tepu, inga ndayanda kuti muswilile Kuli njiyo: ino cinzi Jesu caka boolela mubetelehemu. kambonzi ca kacita obo?

Taata wamba kuli ndiswe kwinda Ku Musinsimi alimwi ndamutamba nonse bantu ba ku matepu mu boole aku swilila Mulumbe: kambo nzi Betelehemu Musyoto 63-1214

Ku kambauka a kwisha kwangu ino kwa maana, eno atu TYANKE AKULIZYA.

Mukwesu Joseph Branham