21-0815 I Lunyungu Talukabi Swaana A Cikwa

Mulumbe: 65-0429b I Lunyungu Talukabi Swaana A Cikwa

PDF

BranhamTabernacle.org

BASIKWAZE BALASWANGANA ANTOMWE

Oyandwa Nyama Ya Nyama Yakwe,

Ndili komene maningi kuti Leza tachinchi Muzezo Wakwe a Jwi Lyakwe. Ulimbubonya jilo, nsunu alimwi akuya myaka. Mbwakacita zintu kuzwa kumatalikilo, Ulazicita nsunu mbubonya. Leza, Lwakwe Mukamwini, wakalitondezya mubuntu bwanyama, kwinda mubulowa Bwa Jesu Christu, kusalazya bumi kuti Inga wabonekela lwakwe Mukamwini kuzwa muli mbubo.

Mutumwe wesu nsunu ulijisi kutondezegwa kwa Mangwalo Akwe akati kesu. Ngu Muuya Usalaala, lwakwe mukamwini, kacita bupanduluzi bwakwa Mukamwini. kunyina cindi cakuya kuzwa Kuli oyu kuya Kuli uyaa kuyobuzya kasinpe nanka bupanduluzi; Muuya Usalaala wakapa Imbungano Yakwe ba Efeso 4, yoonse mumuntu omwe, musinsimi Wakwe utondezedwe.

Mwaposto: Mwaposto camba “omwe uyutumidwe” nanka, “missionary. ” Ndili missionary.

Musinsimi: Sena ulandishoma mebo kuti ndili musinsimi wa Leza?

Muvangeli: ” Chita mulimo wabu vangeli. ko kondezezya kumaninina mulimo wako. nkambo oora liyoosika noba tiikaleke kuzumina Njiisyo mbotu.”

Mwembezi: Mwandi iita kuti, “mwembezi wanu,” alimwi mwamba kabotu, kambo ndime.

Myiyi: ndiyanda kwamba a Jwi, nanka kwisya eci Kunsondo wacikolo ciyoo, a Jwi lya citondezyo.

Kuyelana= Ndilikuzi yebo, bakwesu besu, mulanga kuli ndime kuba cimaninizyo kuli…mbuli mbwetobela Leza, mbuli Paulo mbwamba mumalembe, “amunditobele mebo, mbuli mbwetobela christu.”

Oyu Mulumbe cocimanininzyo cesu, mbotumutobela walo mbuli mbwatobela Christu.

Syambi kuti kunyina banji baitidwe a Leza bamuli Ba Efeso 4 balumi banzidwe akwitwa a Leza kuzuzikizya ma ofesi aya; kwinda mu LUZYALO, Ndili umwi wababo. Peele tuli bashonto, Mutumwa wa Leza wanamba 7 ngomupati.

Kuli ndinyi nomuli kunyika yoonse nomwitwa kuti ba ku “Branham Tabernacle”: bali “muzikombelo zya mumanda”: mwembezi wesu, Mulumbe wesu wantangalala, cimaninizyo cesu, Ba Efeso 4 besu bonse balimuma Tepu. Tulashoma kuti ngomulimo wabwini walo oyo Ngwakajisi Nakali ano anyika.

Ndumuno lulibuti, kulyokezya kulibuti, tatweleda akupengana nanka akuba amusololi ataala nanka kuba akasebyo twanoswilila Ijwi. lilitondezedwe, akutondezegwa Ijwi Lya Leza, manna a flesh chonse cindi twanoswilila alimwi cotwelede kucita kukalabuyo kushule mbuli myoyo wesu mbwipya mukatikesu mbuli Mbwa ambaula kulindiswe notuyakwenda.

Bonse abo taata mbakandipa, bayoboola. Mbelele zyangu, kwilimba zyangu, zilaswilila Ijwi lya Ngu. Mwenzu tazikamutobeli.”alimwi ino Ijwi Lya Leza cinzi? Ndijwi lya Leza. Ino kufumbwa ijwi lya muntu ninzi? Peele buyo ijwi lyakwe? Ndijwi lya Leza; bayoswilila Ijwi lya Leza.

Alimwi KUCILIKUNJI Kumbungano Yakwe. Kutalibuyo kuti twaibaluka obunobuzuba amulumbe wawo, Ijwi lyabuzubabuno, pele lutangalo lupati olo lwakapedwe Ku muntu lwasika mukuzulila. TUULI cibela ca Muuya Wakwe, cibela camubili Wakwe; nyama ya Nyanja Wakwe, ifuwa Lya fuwa Lyakwe; Ijwi Lya Jwi Lyakwe, Bumi bwa Bumi Bwakwe, TUULI Nabwinga wa Christu!

Bulemu!! Lilumbwe Izina lya Mwami!! Hallelujah!! Nabwinga Wakwe walibaluka Lwakwe mukamwini alimwi ulalibambila a Jwi Lyakwe.

Eco coicita Imbungano Yakwe sunu.kambo Jesu ndi Jwi alimwi Ngu Shibwinga, Nabwinga cibela ca Shibwinga. Alyelyo Ijwi lyalede kuzulila bunobuzuba cibela comwe ca Jwi lyakazulila mubuzuba Bwakwe, alimwi ndi Jwi lyomwe dilyona, bumboni mbubonya, Bumi mbubonya.

Boola ube abumboni mbubonya bwa Jwi ndilyonya liya. bumboni mbonya, Bumi Mbubonya ino Sondo acindi 2:00 P. M., Jeffersonvile, cindi akuswilila: Imbuto Taikakoni Antomwe Acikwa 65-0429B.

Mukwesu. Joseph Branham

Mangwalo Akubaala:

Mateyo1:18-20/24:24

Ba-Luka 17:30

Ba-Johani 5:24

Ba-Galatia 4:27-31

Ba-Galatia 2:15

Isaiah 9:6

Malachi 4