22-1204 這個麥基洗德是誰?

信息: 65-0221E 這個麥基洗德是誰?

PDF

BranhamTabernacle.org

Joao Dos Anos, [12/3/2022 2:28 PM]
Has Brother David gone into to the Rapture?

Joao Dos Anos, [12/3/2022 2:28 PM]
Does anybody knows where he is at?

Alimane Magbanua, [12/3/2022 3:24 PM]
22-1203 Sino Itong Si Melquisidec?

Disyembre 3,2022 IADMIN5

Mensahe: 65-0221E Sino Itong Si Melquisidec?

Minamahal na Pag-iisip ng Diyos,

Sana handa ka na ngayong Linggo. Pag-usapan kung paano mag-aapoy ang ating mga puso sa loob natin habang kinakausap Niya tayo sa daan sa ating mga tahanan at simbahan… MAGHINTAY LANG!

Nitong nakaraang buwan ay sinabi Niya sa atin na siguraduhing makarating tayo sa tamang barko…at tayo nga. Sinabi Niya sa atin na ang tunay na Binhi ng Diyos ay hindi magiging tagapagmana kasama ng talukap…pagkatapos ay sinabi Niya, TAYO ANG BINHI NA IYAN. Pagkatapos, narinig natin sa ating mga tainga, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng isang tao at ipinahayag sa atin, Ngayong Araw, Ang Kasulatang Ito ay Natupad sa harap ng ating mga mata.

Sinabi niya sa atin noong sumunod na Linggo na tayo ay nasa Inala-an na Lugar sa Pagsamba ng Diyos, at dahil tayo, HINDI tayo nangalunya sa Kanyang Salita. Kaya, tayo ay Kanyang Purong Birhen na Salita Nobya.

Ngayong Linggo, muli Niya tayong pag-isahin at magsasalita sa pamamagitan ng Kanyang dakilang anghel na propeta at sasabihin sa atin, AKO ANG MELCHISEDEC NA ITO, at inihahayag Ko ang Aking Sarili sa inyo sa katawang-tao, tulad ng sinabi Kong gagawin Ko sa Aking salita.

LUWALHATI! Excited ka ba? Ikaw ba ay pinagpala nang higit sa mga Salita? Well, MAY KASUNOD PA. Tatapusin niya ang magandang kuwentong ito.

Isipin mo na lang, TAYO ay nasa mismong pag-iisip ng Diyos mula pa noong una. Apat na libong taon bago dumating si Hesus sa lupa, at ilang libong taon bago ka naparito sa lupa, si Hesus, sa Isip ng Diyos, ay namatay para sa ating mga kasalanan. AT PAGKATAPOS, ang ATING MGA PANGALAN ay inilagay sa Aklat ng Buhay ng Kordero.

Pumapasok ba yan sa isip mo? Ang ating mga pangalan ay inorden ng Diyos at inilagay sa Aklat ng Buhay ng Kordero bago ang pinakatatag ng mundo. Alam niya ang ating mga mata, ang ating tangkad, anuman tayo. Tayo ay nasa Kanyang pag-iisip sa simula….sa pag-iisip ng Diyos! Kung gayon, ang tanging bagay na tayo ay ang ipinahayag na Salita ng Diyos. Pagkatapos Niyang isipin ito, sinabi Niya ito, at narito na tayo.

Mahirap intindihin. Sinasabi ng Diyos sa atin ang lahat ng mga bagay na ito.Mahal na mahal Niya tayo at gusto Niyang tiyakin na maririnig natin Ito nang direkta mula sa Kanyang Sarili, kaya’t itinala Niya Ito sa Linggo, Disyembre 4, 2022, muli Niyang mapagsasama-sama ang Kanyang Nobya at sabihin sa atin: “Ginawa ko ang lahat ng ito para sa’yo. Nais kong marinig mo Ito nang direkta mula sa Akin. MAHAL KITA. IKAW ANG AKING NOBYA. MALAPIT NA PUPUNTA AKO PARA SAYO SA LALONG MADALING PANAHON.”

Iyan ang dahilan kung bakit alam natin kapag tayo ay lumakad sa Presensya ng Diyos, may isang bagay sa atin na nagsasabi sa atin na tayo ay nanggaling sa kung saan, at tayo ay babalik muli sa pamamagitan ng Kapangyarihang iyon na humihila sa atin.

Inalis ng Diyos ang maskara sa buong bagay at makikita natin Ito. Ang Diyos, en morphe, nakamaskara sa Haliging Apoy. Ang Diyos, en morphe, sa isang Tao na tinatawag na Jesus. Diyos, en morphe, sa Kanyang Simbahan. Diyos sa itaas natin, Diyos kasama natin, Diyos sa atin; ang pagpababa ng Diyos.

Wala tayong dapat ikatakot. Walang dapat ikabahala, kahit kamatayan. Pag-alis namin dito, hindi pa kami patay. Kung matunaw ang makalupang tabernakulo na ito, mayroon na tayong naghihintay sa atin, En morphe.

Hindi na ako makapaghintay na marinig Siyang makipag-usap sa amin at ihayag ang lahat ng mga bagay na ito ngayong Linggo ng 12:00 P.M., oras ng Jeffersonville. Halika at samahan mo kami sa tanging lugar na maririnig mo ang pinagtibay na TINIG NG DIYOS na nagsasabi sa iyo labi sa tainga kung sino Siya, kung sino tayo, at kung saan tayo pupunta. PINDUTIN ANG PLAY.

Sino Itong Si Melquisedec? 65-0221E

Bro. Joseph Branham

Mga Banal na kasulatan na dapat basahin

Genesis 18 Kabanata
Exodo 33:12-23
San Juan 1:1
Roma 8:1
2 Corinto 5:1
2 Tesalonica 4:13-18
Unang Timoteo 3:16 / 6:15
Hebreo 7:1-3 /13:8
Apocalipsis 10:1-7 / 21:16

親愛的神的思想

我希望你已經準備好迎接這個星期天。當他在我們的家庭和教會中與我們一路交談時,談及我們的心將如何燃燒……只是等待

在這最後一個月裡,祂告訴我們要確保我們上了正確的船……而我們正在上。祂告訴我們,神的真種子不會被剝皮的人繼承……然後祂說,我們就是那顆種子。然後,我們用耳朵聽到神通過一個人說話,向我們宣佈,這一天,這段經文在我們眼前實現了。

他在接下來的周日告訴我們,我們是在神提供的崇拜場所,因為我們是,我們沒有與他的道通姦。因此,我們是他純潔的童女道的新婦。

這個星期天,他將再次把我們團結在一起,通過他偉大的天使先知說話,告訴我們,我就是這個麥基洗德,我以人的肉身向你們顯明自己,就像我在我的道中所說的那樣。

榮耀! 你興奮嗎?你是否得到了無以言表的祝福?那麼,還有更多的事情要發生。他將完成這個偉大的故事。

想想看,我們從一開始就在神的思想中。在耶穌來到地球的四千年前,在你來到地球的幾千年前,耶穌,在神的思想中,為我們的罪而死。然後,我們的名字被記在羔羊的生命冊上。

這句話在你的腦海中沉澱了嗎?我們的名字是神所指定的,在創立世界之前就被放在羔羊的生命冊上。他知道我們的眼睛,我們的身量,無論我們是什麼。我們一開始就在他的思想中…在神的思想中! 然後,我們是唯一的東西,就是神所表達的話語。在他思考之後,他說出了它,而我們就在這裡。

這是很難理解的。神告訴我們所有這些事情。祂非常愛我們,想確保我們能直接從祂自己那裡聽到它,因此祂讓人把它記錄下來,以便在2022年12月4日星期天,祂能再次把祂的新婦帶到一起並告訴我們。”我做這一切都是為了你們。我想讓你們直接聽到我說的話。我愛你們。你是我的新婦。我很快就會來找你。”

這就是為什麼我們知道,當我們走進神的面前時,我們內心的某些東西告訴我們,我們來自某處,我們要靠那股力量再次回去,那股力量在牽引著我們。

神已經把整個事情的面具摘下來了,我們可以看到它。神,祂的樣式,在火柱中被掩蓋。神,祂的樣式,在一個叫耶穌的人身上。神,祂的樣式,在他的教會中。神在我們之上,神與我們同在,神在我們之中;神的恩賜。

我們完全沒有什麼可擔心的。沒有什麼可擔心的,甚至死亡。當我們離開這裡,我們甚至沒有死。如果這個地上的會堂被解散,我們有一個已經在等著我們的帳會堂,神的樣式。

我已經迫不及待地想聽他與我們交談,並在本周日傑佛遜維爾時間中午12:00揭示所有這些事情。請加入我們,在這個唯一的地方,你可以聽到神的聲音告訴你,他是誰,我們是誰,以及我們要去哪裡。 按播放鍵。

誰是這個麥基洗德? 65-0221E

約瑟伯南漢弟兄。

要讀的經文

創世紀 第18章
出埃及記 33:12-23
聖約翰福音 1:1
羅馬書8:1
哥林多後書5:1
帖撒羅尼迦後書4:13-18
提摩太前書 3:16 / 6:15
希伯來書 7:1-3 / 13:8
啟示錄10:1-7 / 21:16

22-1127 結婚與離婚

信息: 65-0221M 結婚與離婚

PDF

BranhamTabernacle.org

親愛的先知群。

請記住,我只對我的群體說這話。而在空中,我只對我自己的追隨者說。這個信息只對他們說,我在這裡要講的東西。

任何牧師,他,那是他的,是的,他是羊群的牧人,讓他做他想做的事。那是由他和神決定的。任何牧師,任何傳教士,那是由你決定的,我的弟兄。

我只在傑弗遜維爾這裡講,我只在這個地方講,是因為這是我自己的羊群。這是聖靈給我的羊群,讓我明白要做監督者,祂會讓我對它負責。我的這些人是來自全國各地的皈依者,我帶領他們歸向基督。

這是一個感恩節週末的頂點。我非常感謝能夠成為他與你們每個人一起監督的小羊群的一部分。我們沒有其他地方可以去。

天父給我們派了一隻偉大的飛鷹來領導他的新婦。有許多聲音鼓勵人們,並說出他的先知所講的道,但只有一個聲音被派來領導和團結他的新婦。

神的先知在磁帶上所說的話就是我們的絕對。 我們被誤解了,因為我們說我們相信每一句話,但我們被上帝的先知吩咐要這樣做。

我以耶穌基督的名義這樣說。你不要添加任何東西,不要把你自己的想法放在裡面,你只是說那些磁帶上說的,你只是完全按照神的命令去做;不要添加任何東西!”。

醒醒吧,世界。時間已經到了。神的先知所說的話,神已經命令我們;相信、說和做,完全是他在錄音帶上所說的。不是我說的,不是你的牧師或傳教士說的,而是神的先知在錄音帶上說的。

沒有什麼比聽到磁帶上的聲音更重要,沒有什麼。我們將根據錄音帶上的內容接受審判。不是我說了什麼,而是他說了什麼。

我希望你能得到最好的結果。我的幾句話是為了鼓勵你們,就像任何牧師應該做的那樣,相信每一句話。我沒有教你:懷疑你在磁帶上聽到的任何東西,磁帶上有錯誤,你必須聽我的,就像你必須聽先知的一樣。我給你們寫了幾句話,鼓勵你們堅持原始的道,按下播放鍵。 我希望你們成為純潔無瑕道的新婦。

神讓他的道記錄在這個時代,以便每一個活物都能聽到他的聲音。在保羅的時代,他們只是讓文士寫下他所宣講的內容,這就是聖經。但在今天,神希望它更偉大。我們可以按下播放鍵,用自己的耳朵聽到復活的耶穌基督對我們說話,唇齒相依。

我們所處的是一個怎樣的日子。在我們周圍的世界分崩離析的情況下,我們有一個可以去的地方,可以放鬆。我們把它錄在磁帶上。在涼爽的房間裡,享用儲存在倉庫裡的食物。我們的先知可能在很遠的地方,但我們仍然記得這些事情是真的,並按照神的命令去做,留在錄音帶裡。

本周日傑佛遜維爾時間,中午12點,當神的聲音向我們講述信息時,請來吃你所吃過的最好的感恩節大餐。婚姻與離婚 65-0221M.

約瑟伯南漢弟兄

馬太福音5:31-32/16:18/19:1-8/28:19
使徒行傳2:38
羅馬書9:14-23
提摩太前書2:9-15
哥林多前書7:10-15 / 14:34
希伯來書 11:4
啟示錄10:7
創世記3章
利未記21:7
約伯記14:1-2
以賽亞書53章
以西結書44:22

22-1120 神選擇的敬拜地方

信息: 65-0219 神選擇的敬拜地方

PDF

BranhamTabernacle.org

親愛的耶穌基督夫人

我們多麼喜歡聽到我們的名字被呼喚。想想看,我們是他要來的人。是皇家應許之子的皇家新娘。他的亞伯拉罕的超級皇家種子,對每一句話都是真實和忠實的。

我們沒有與任何其他道通姦,甚至調情;我們只是保持自己的純潔,堅持每句話。

今天世界上有許多優秀的女基督徒,忠誠的女性;但只有一位耶穌基督夫人。我們是與他一起回家的人。我們是他選中的妻子。

他在他的道中告訴我們,他將再次到來,就像他以前來的時候一樣。他站在那裡,以人的肉身顯現,讀著聖經,對我們說:”今天這經文在你們眼中應驗了。”我們認出了他,並成為他的耶穌基督夫人的新娘。

它已經向我們揭示,在東方來並證明自己是在肉身中顯現的神的同一個人子,也是在西半球的同一個神的人子,他已經在他的新婦中認出了自己。人子的晚間之光已經到來。

如果我問一個關於任何事情的問題,一定會有一個真實的答案。可以有一些接近的東西;但每個問題都必須有一個真實、直接的答案。因此,我們生活中出現的每個問題,都必須有一個真實、正確的答案。

在我們這個時代,人們之間有許多問題和爭議。

  • 聽神的先知的錄音帶有多重要?
  • 聽取並相信每一句話有多重要?
  • 什麼是我們的絕對? 是他在磁帶上所說的,還是聖靈帶領每個人決定什麼是和不是道。
  • 我們必須要有一個人,或一群人,為我們分解它嗎?
  • 聖經是否說,在祂派遣先知以利亞之後,祂將派遣一群人,必須向你解釋它?
  • 我們是否需要有人為我們解釋聖經或分解它?
  • 我們是否應該只在家裡、車裡和加油站聽磁帶,去教會時聽牧師的講解?
  • 我們應該在教會裡播放磁帶嗎?
  • 這到底是不是我們這個時代的神的聲音?

現在,如果它是一個聖經問題,那麼它應該有一個聖經答案。它不應該來自一群人,來自某個團契,或者來自某個教育家,或者來自某個教派。它應該直接來自聖經……

因此,如果我們想找到問題的正確答案,我們必須去找聖經。接下來,我們必須決定,誰是聖經的神聖解釋者。每個人都為自己決定嗎?

先知的意思是不僅要講道,而且要講出來,是道的神聖解釋者,神聖的道寫出來。

因此,如果先知是聖經的神聖解釋者,那麼先知所說的就是神對他的新婦的話語,已經被解釋了,就這樣。

這並不影響他們的事奉,或神呼召他們的職位。他們被神呼召,在他們的羊群面前遵守神的先知所說的道。他們要把他們的人引向那位使者和這個時代的信息。

他們所傳的每一句話都必須以神的先知在錄音帶上所說的話為標準。他們不能改變,甚至也不能解釋一個字。神的經文只能由他的先知來解釋。

現在,他們每個人,當然,你可以看到他們的想法,我不能怪他們。每個人都聲稱他們是真理,他們擁有真理。屬於這些教會的人應該相信這一點,因為他們已經把他們的目的地,他們的永恆目的地,押在那個教會的教導上。他們是如此的不同,一個與另一個,直到它使九百個不同的問題。

如果神的先知所講的資訊不是你的絕對,而是某個人或某些人所說的道,那麼你的永恆目的地就取決於他們所說的。

我的話似乎是完全反對任何和所有的事工。我不是這樣。我相信神在他的教會和羊群中安排了真正的人,使這個信息在他們面前保持。我相信他們傳講並相信這個信息。但是為什麼他們不把伯南漢弟兄放回他們的講臺上,作為最重要的聲音來聽呢?為什麼他們把自己的事工與那個聲音同等重要呢?

瑪拉基書第3章說:”我必派我的使者在我面前預備道路”。那位被派來預備道路的人,確定了他,也就是那個地方。”那就是他!”。沒有錯。那是他!那是他!”。我看到跟隨他的標誌。我知道那是他;有光從天上下來,在他身上。” 這是肯定的,那就是他。

然後,我的兄弟,我想問你一些事情,作為結束。我們可以這樣說。在《瑪拉基書》第4章中,我們不是也應許了另一隻鷹,一個要跟隨的光柱,向今天犯錯的教會表明他是希伯來書13:8,”昨天、今天、永遠都是一樣的 “嗎?我們不是應許另一隻從曠野飛來的嗎?

我們要跟隨的是什麼?那根光柱。誰是那根光柱?那只鷹,瑪拉基第4章。誰在他的頭上有火柱以證明他是誰?威廉-馬利安-伯南漢。

每次我們聚會時,我們必須把那個聲音放在人們面前。我們必須把神的聲音放在第一位,不是敬拜那個人,而是敬拜那個人身上的神。

那是神選擇的人,來領導他的新婦。那個人是神選擇來解釋他的話語的人。那個人是神選擇來揭示他所有奧秘的人。那個人就是上帝說 “讓人們相信你 “的人,而不是其他人或其他人說的話,是你,威廉-馬利安-伯南漢。那個人就是要把我們介紹給耶穌基督的人。

任何男人或女人如果對我說的有意見,就不要相信我說的。

本周日中午12點,傑佛遜維爾時間,請來和我們一起成為耶穌基督的夫人,我們將聆聽神所揀選的喉舌說話,告訴我們。神所揀選的敬拜場所65-0220。

約瑟-伯南漢弟兄。

申命記16:1-3
出埃及記12:3-6
瑪拉基書第三章和第四章
路加福音17:30
羅馬書8:1
啟示錄4:7

22-1113 今天這節經文應驗了

親愛的亞伯拉罕的皇家靈性後裔。

你能去哪個教會,並且毫不懷疑地知道你聽到的每一句話都是 “主如此說”?沒有,除非你聽到神的聲音在磁帶上對你說話。

我們是神的雄鷹,不會在一個字上妥協。 我們只想在每次聚會中得到新鮮的嗎哪,而它沒有比直接從神那裡聽到它更新鮮的了。當我們聽到每個信息時,我們會越飛越高。我們去得越高,就能看到越多。如果這個教堂裡沒有嗎哪,神的鷹就會飛得更高,直到找到它。

當我們聽到神對我們說話,告訴我們,我們是他真正的、重生的、神的教會,面對任何事情都相信神的每一句話,無論它是什麼,我們的心是多麼的歡喜雀躍,因為我們是他真正的童女,道的新婦。

今天,人們之間存在著這樣的動盪。就像在耶穌的時代一樣,那些所謂的信徒在接受牧師對經文的解釋。他們相信人對聖經的解釋。這就是他們看不到神的真理的原因,因為對神的道有太多人為的解釋。神不需要任何人來解釋他的道。他是他自己的解釋者。

你相信如果你生活在耶穌的時代,你會相信他說的每一句話,不管你的牧師說什麼?你會不會告訴你的牧師,聽耶穌的話是你能做的最重要的事情?你會告訴他耶穌的道不需要解釋嗎? 如果他們有耶穌講道的錄音帶,你會不會告訴你的牧師,你想讓他按下播放鍵,這樣你就可以聽到耶穌所說的確切內容和他是如何說的?

嗯,那不是你的時代;這是你的時代,這是你的時間。聖經說,他在昨天、今天和永遠都是一樣的。你現在所做的和所說的,正是你當時會做的。

我們相信,在東方來的神的同一位人子,證明自己是在肉身中顯現的神,也是在西半球的神的同一位人子,他正在我們中間確認自己。我們相信今天這段經文在我們面前得到了應驗。

我真的相信這是可接受的一年,是禧年。如果你想繼續做奴隸,不相信這個信息是主如此說的;如果這個信息不是你的絕對;如果你相信需要人去解釋這個信息;如果你相信在教會裡播放磁帶是錯誤的;那麼你必須被帶走,用錐子在你的耳朵上鑽一個洞,然後你必須在餘下的日子裡服侍那個奴隸的主人。

但真正的新婦教會是相信神的全部話語,相信它的豐盛和力量。我們是被選中的教會,從那些東西中抽身出來,放在一邊,神的顯現吸引了我們的注意力。我們是亞伯拉罕的皇家靈性後裔。

我們很感謝你能在這裡和我們一起享受這個團契,我們期待著神在這次聚會上給我們的。

所以我們邀請你在傑佛遜維爾時間周日中午12點加入我們,我們將聽到65-0219今天這節經文應驗了。我們對神在這些聚會中的作工充滿期待。人子的晚上之光已經來臨。

約瑟伯蘭罕弟兄

聖約翰福音第16章
以賽亞書61:1-2
聖路加福音4:16

22-1106 種子與殼不能一起成為繼承人

信息: 65-0217 種子與殼不能一起成為繼承人

PDF

BranhamTabernacle.org

親愛的貞潔的道的新婦:

我們來了。我們已經到了。時間就在眼前。麥殼已與種子分開了。我們一直躺在兒子面前,正在成熟。我們將待在那同在中,直到我們一小群在基督面前變得成熟,直到我們成為他的餐桌上的麵包。感謝歸於神!

這時代信息證實了瑪拉基書4章,證實了路加福音17:30,證實了希伯來書13:8,證實了約翰福音14:12,證實了啟示錄第10章,七印的開啟,神的奧秘,古蛇的後裔,結婚和離婚以及這些年來隱藏在那火柱下的所有其它奧秘。
我們是道的童女。我們不能,也不會碰其它任何東西。我們聽到的每一個信息都是新鮮的,是剛從天上掉下來的新鮮的嗎哪。

但他警告我們,末世會有兩種靈如此接近,如果可能的話,連選民也會被欺騙。因此,我們必須留心那靈,因為它似乎就是新婦本身。

注意,看麥殼與麥粒多麼相似。馬太說,《馬太福音》24:24 說:“末世的兩種靈”,就是在教會人士身上的教會的靈和在新婦身上的新婦的靈,“會非常相似,倘若能行,連選民也就迷惑了。”那是多麼接近。

他說,教會人士的靈和新婦人們的靈是將如此相互接近。那意味著教會人士的靈將不得不說,他們相信這時代的信息是如此接近。

這不是衛理公會教徒、浸信會教徒、長老會教徒,甚至不是五旬節教徒;他們離道太遠了,甚至拒絕了這時代的信息。他們當中沒有一個有如此接近新婦的靈。

撒但曾經嘗試過,並且非常成功地做到了如此欺騙。甚至從一開始,他就簡單地說:“當然”,這樣就告訴夏娃運用他的推理,她應該聽撒但他的話,而不僅僅是神的道。她被命令做的只有一件事:持守神的道。

事實是:

如果你有一個問題,一定會有一個答案。那是先知告訴我們的。答案必須來自於道。這道只臨到先知。先知是道的唯一解釋者。如果任何男人或女人給你答案,那一定是先知已經說過的話。這不可能是他們的解釋、想法或理解。他們必須回到被神證實過的先知所說的道上。這不是先知加的道,而僅僅是先知說的話。

現在有兩個學派:

1、你必須相信磁帶上的每一個道,因為這是你必須聽到的最重要的信息。
2、你不必相信磁帶上的每一個道,而現在,傳道人給你的是必須聽到的最重要的信息。

第二個學派有很多很多的變化:聖靈會引導我或我的牧師告訴我們什麼是神的道,什麼不是神的道。我們需要的不僅僅是伯南漢弟兄在磁帶上說的話。你們必須有傳道人來解釋或分解道。沒有傳道人,你就不能成為新婦。
還有很多差異,但不可能全部列出。但與第一個沒有變化或差異。這很簡單,相信每一個道。

作為這個末代信息的信徒,你必須問自己以下問題:

1、你相信先知在磁帶上所說的是你的絕對,還是你通過你或你的牧師相信這是聖靈?
2、你認為五重事工有新婦需要聽到的最重要的信息,還是磁帶上的這信息?
如果你的牧師、傳道人、教師、傳福音或先知沒有告訴你,聽磁帶是你必須聽到的最重要的信息,那他是假的,先知警告我們的那靈會來到。

如果他說他們是你能聽到的最重要的信息,但仍然拒絕在他的教會播放磁帶,那就有問題了。如果他真的相信聽磁帶是你能做的最重要的事情,那麼他會先放磁帶,然後如果他覺得有引導,那就傳道。

簡單的例子:

如果我告訴過你,飲用純淨水是你能為你的健康做的最重要的事情,而且只有一種經過認證和驗證的純淨飲用水……但當你來我家吃晚飯時,我不會為你提供經過認證的水。我告訴你,“你可以喝你家裡的水,但在我家,你必須喝我給你的水。”

如果那水是我能為你的健康提供的最好的東西,它會給你生命,那麼當你進入我家時,我要給你的第一件東西就是純淨的飲用水。

“在你的教會裡播放磁帶,這是你能為你的會眾做的最好的事情。這是主如此說的。”我如此說,是不是說錯了。

或者“在教會播放磁帶是不對的,伯南漢弟兄從來沒有說過要在你的教會播放磁帶。我們告訴人們在家裡,在你的車裡,一直都可以播放磁帶,但在教會他們必須聽到我的聲音。”他們如此說,是不是說錯了。

是什麼靈在引導你?你會說,“磁帶上說的是我的絕對,也是我能聽到的最重要的東西嗎?”或者,你說,“磁帶還不夠。它不是我的絕對,也不是最重要的事情,傳道人才是?”

它們做不到!現在是種子的時代,或者說是新婦的時代。外殼都要死掉。外殼都要枯乾。現在是貞潔之道的時期,沒有被玷污過的。是一個童女,記住,一個貞潔之道的時期。

傑弗遜維爾時間本周日中午12點,來聽剛從天上降下來的新嗎哪,正如我們所聽到的:《種子與殼不可一同承受產業》(65-0218)。

約瑟伯南漢弟兄

22-1030 一個從主面前逃跑的人

親愛的主的羊羔們:

我們的心多麼渴望每一周的這一天,那是因為我們能夠從世界各地聯合在一起,聆聽神的聲音向我們講述永恆生命的道。除了神的聲音,沒有別的東西能滿足我們饑渴的魂。

父啊,你告訴我們,豐收的田地是白色的,成熟的,現在穀物已經準備好了,可以進行大收割了。穀物現在正在那兒子的面前,成熟可以收到神的天國。

父啊,我們堅信我們所知道的是真理;你的錄音是唯一能讓我們-你的新婦完美的聲音。

這很難,因為我們被弟兄姐妹如此誤解。我們懇求再懇求他們不要逃離神他的存在,而是要進入神他的存在。

我們知道有許多受膏的人是你選擇並安置來照看你的羊群的,他們全心全意地愛著這信息,但是,父啊,他們沒有把你的被證實的磁帶錄音在他們面前播放。他們沒有告訴他們這是那個人的信息,你揀選了那個人來引導你的新婦。他們沒有告訴他們,你的聲音是唯一能聯合和使新婦完美的聲音。

我必須“大聲反對它”。大聲反對一切,反對每個人,反對在他們的教堂裡播放你的磁帶。反對他們的工作,反對他們的教會,反對他們的先知,他們的傳道人,他們的祭司。我必須反對整件事!

“說吧,我下來和你們一起。你知道,我相信我會告訴你我會做什麼。我這裡只有一件小事,我相信,我能把我們所有人都團結起來,做這個,做那個,或其它。”

我必須大聲反對,因為只有通過你的先知所說的你的道,才能把我們帶到一起。

他們怎麼傳道的?他們都不同意彼此的觀點,看待事情的方式也不同,除了一點,他們都同意……不要在教堂裡播放磁帶。這怎麼可能,父啊?

你告訴我們必須有一個絕對,這就是你的道。你告訴我們,你的道只會臨到你的先知那裡。你告訴我們,他是唯一能解釋你道的人。你告訴我們,每一位傳道人,每一個會員,每一個人,都只能說出他所說的話。他的聲音是唯一被你的火柱證明是主如此說的聲音。

我並不是說他們是假的或者不應該傳道。我也不是說神不在他們那邊,或者他們沒有受膏,沒有被呼召去傳道,但當他們不告訴人們,聽磁帶是他們能做的最重要的事情時,那我必須大聲反對他們。

改變一字或一個標題就是死亡。你為你的新婦提供了一條途徑,讓他們用自己的耳朵來聆聽主如此說。他們怎麼能不向他們的人們宣揚這是他們必須聽到的最重要的信息?這是我能對每一個道能說阿們的唯一信息,因為它不是一個人的話,也不是一個人對你的話的解釋,它是你的純潔的道。

你說信息和使者是一樣的。你的先知說了它,你會實現它。你的先知所說的你的道不需要解釋,因為它是人子直接對他的新婦說話。

我必須懇求人們,回到你們起初的愛。回到你們所知道的那是主如此說。如果你們一直想知道該走哪條路或做什麼,來吧,今晚和我們一起上船。我們要去尼尼微,大聲呼喊。我們在神面前是有責任,這就是磁帶上的信息。

我們相信主的來臨就在眼前,他會有一個新婦,我們正在準備好。我們什麼都不想要,只想要神的先知所說的純潔的道。加入我們的飛船,我們要進入榮耀。

如果你相信這信息是真理,值得為之而活,值得為其而死,請在傑弗遜維爾時間,本周日下午12:00加入我們,因為我們聽到了一條我們認為至關重要且迫切需要我們聽到的信息:《一個從主面前逃跑的人》(65-0217)

你是我的羔羊。那個怎麼樣?你是主讓我餵養的羔羊。

約瑟·伯南漢弟兄。

要讀的經文

約拿書 1:1-3
瑪拉基書 4
聖約翰福音 14:12
路加福音 17:30

22-1023 問題解答4

親愛的約瑟弟兄:

1.  我聽你說過,你相信這信息的每一個字的道都是主如此說。

從我的內心深處,用我生命的每一根纖維,我相信那一點。那正是神用嘴唇貼到他的新婦耳朵說話的聲音。

神通過他的先知說:

同樣,我也奉主耶穌基督的名說,你一點也不可加添,不可加添你自己的想法,你只能說那些磁帶上所說的。你只做耶和華神命令你做的事。不要向神的道加添任何東西。

如果你聲稱你相信這末代的信息,你也必須相信每一字的道,才能成為他的新婦。撒但試圖通過傳道人來洗刷它,並說:“當伯南漢弟兄講述狩獵故事或說‘你有全國最好的廚師’,或‘我沒有這方面的經文,但我會告訴你我的想法;你不必相信這一部分’。聖靈在這裡帶領我們明白什麼是神的道,什麼不是神的道。”那就是那個同樣的魔鬼對夏娃說,當然……他的意思並不是不相信每一個字的道。聽起來很熟悉嗎?

他們正在做他命令他們不要做的事。他說只說磁帶上所說的,而不是把你的想法或理解放在上面。他沒有說:“除了這部分和那部分,你的牧師會告訴你什麼時候是聖靈在說話,什麼時候是我說話。”我只是海灘上這些大石頭中的一顆小鵝卵石。

2.你認為伯南漢弟兄或他的磁帶是絕對嗎?

伯南漢弟兄不是我的絕對,但他在磁帶上說的信息,完全就是我的絕對。

許多人說那是不正確的,聖經才是絕對的。我的朋友,聖經和磁帶上的信息是一樣的。這就是信息的本質。磁帶上的信息是對聖經的解釋。他們是一樣的。

簡單的事實是,1、聖經就是道。2、神的道臨到先知。3、先知是道的唯一神聖的解釋者。4、我們的先知,威廉·瑪利安·伯南漢,是為我們這時代彰顯的道,被差派來解釋神的道。5、神的道不需要解釋。他通過磁帶上的先知所說的就是對他的道的解釋。

聖經告訴我們,他又來了,活在肉身上,就像他對待亞伯拉罕和耶穌基督一樣。他說他還有很多事情要告訴我們。他說他會揭開隱藏在他的道中的所有這些偉大的奧秘。他說道不需要解釋。他從來沒有說過他會差派一個團隊來領導和團結他的子民,他自己也會像往常一樣,用他的先知來領導他的子民。他的道不能改變。

3.你認為牧師應該在教會裡播放磁帶嗎?

每一個牧師都必須做他覺得主帶領他要做的事,因為每個教會都有她的主權。我確實相信,而且在講壇上也說過很多次,牧師們應該通過播放磁帶讓伯南漢弟兄回到講壇。我從來沒有說過他們必須停止講道,只是播放磁帶。但他們用一切可以想像的藉口不在他們的教會裡播放神的聲音。

我會讓先知說出我對那些不會在教會裡播放這聲音的牧師的感受。

看,傑克遜弟兄有權利不同意這點。他要他教會……和會眾在聚會裡都說方言或作別的事。那是傑克遜弟兄的麻煩;但那取決於他。傑克遜弟兄相信這信息,與我們其他人所信的一樣。他是我們中的一員。

4.你認為傳道人應該停止傳道嗎?

不,我從來沒有那樣說過,我也不相信那樣。道告訴我們,伯南漢弟兄對這些問題解答已經非常清楚,傳道人們應當繼續傳道。

對於我的教會來說,我只是覺得有必要做一個簡短的介紹;或者暫時通過信件,然後按播放鍵,聆聽神為今天所唯一應證的聲音。我已經說過很多次了,我有世界上最偉大的事工,我每個星期天都能向我的教會介紹神的聲音。

5.人們說你覺得如果你們不播放伯南漢堂的聚會,你們就不是新婦?

我的弟兄姐妹們,我從未那樣說過,甚至從未想過。任何人說這樣的話都是錯的。作為伯南漢堂的牧師,我覺得有必要播放伯南漢弟兄的錄音帶。我相信那聲音是唯一能讓新婦合一的東西。

正如我之前所說,我相信錄音帶上的一切都是主如此說的,不需要解釋。我可以對我聽到的每一個道說阿們。我相信威廉·瑪利安·伯南漢是被差派來呼召新婦的。我在五重事工的位置,是讓人們指向那個使者,然後按播放鍵。沒有什麼比聽到那聲音更美妙的了。最偉大的膏抹是在磁帶上,那我為什麼還要給我的教會其它東西呢?

每個星期天,我都邀請全世界聆聽主放在我心中要聽的信息,為我的教會播放。歡迎大家同時收聽。

我用伯南漢弟兄在錄音帶上說的話作為我的指導。

我們有了這套電話連線系統,是非常、非常好的。人們可以坐在自己家裡聽,或他們的……或在他們平時聚會的場所聽,在他們的教會裡聽,等等,收聽我們的聚會。我很欣賞這種做法。

看,牧師,我想要你知道,就是,我所講的這些只是給我的會眾的。我有權這麼做,因為是聖靈設立我來看管這群羊。

這個信息和我所講的其它所有信息都是對我的會眾說的。這不是給你的會眾的,除非他們願意接受。但它是給這裡的會眾的。

這就是周圍的世界。在古老的國家,人們在午夜起床,他們同一時間保持著一起禱告。從字面上看,成千上萬的人同時禱告。神註定會聽到;你只是-你在用禱告沖向天上,你看,所以他必定聽到。

6.去教會有錯嗎?

我從來沒有那樣說過或相信過。如果我相信,為什麼我還會有一個教會呢?在伯南漢堂,我們每週有3次聚會,直到我很難在神之聲每週有那麼多事奉。然後,我們每週在會堂舉行兩次禮拜,直到它無法容納人們。所以我們搬到了我們年輕人用的大樓,那是一個體育館。

一個星期天的早晨,主把一個聲明放在我心裡。我說,即使有一天他們關閉了教會的大門,我們也不會錯過任何一個節拍,因為無論我們身在何處,我們的牧師都可以與我們交談。一個月後,新冠肺炎導致世界各地的教堂關閉。

我覺得在那段時間裡,那將是一個很好的機會來改造體育館,因為我們需要一個避難所。因此,當教堂正在重建時,我們在家裡過得很開心,團結在一起,與在世界各地的一部分新婦一起,聆聽神的先知的錄音帶。

我們正在完成這座建築,但就像伯南漢弟兄弟在伯南漢堂時一樣,我們已經超出了我們建造的額外停車場。我們只需要禱告,看看神是如何引導我們的。

我知道,在人民心中還有很多很多的問題。我說的很多話都被誤解了。如果伯南漢弟兄都被被誤解了,那我會被誤解的更多?

我所說的可能不對。我本可以把它們說得更好,或者用我介紹它們的方式更清楚。但有一件事我知道是對的,這信息是完美的。你不必聽我或我說什麼,但你必須按播放並相信每一個字的道。

我再次邀請你們,本周日傑弗遜維爾時間下午12:00參加伯南漢堂的聚會,我們聽的是:《問題解答4》(64-0830E)。

約瑟伯南漢弟兄

22-1009 問題與解答 2

親愛的崇高純潔的童女,

神如此愛我們,以至於他讓先知回答了我們所有的問題,並將答案記錄在磁帶上。當我們需要它時,我們所要做的就是相信並按下播放鍵。

我有聖靈嗎?

聖靈的證據是,當神向你啟示並且你看到它是主如此說並接受它。

然後我有它,主,因為你已經向我揭示了這個信息,我已經接受它,因為主如此說!

但是,我好像失敗了很多……那我的過去呢?

不是你是什麼,你曾經是什麼,或者什麼都不是,這是神現在為你所做了。就是證據。

主啊,你不看我的過去,你甚至不看我現在很多很多的錯誤,你只聽到我的聲音;榮耀的主,我有聖靈。

伯南漢弟兄,我知道你說過你不是海灘上唯一的卵石,但誰會在末世引導基督的新娘?

在神的幫助下,我相信我正在引導耶穌基督的新娘。

我心裡有很多事情,我該怎麼辦?

現在沒有什麼比讓所有神的孩子聚在一起說“我們走吧”更重要了。

感謝主,我們正在這樣做。對我們來說,除了你的道,沒有其他重要事情。你的聖靈正在通過你的先知引導我們,我們正從世界各地聚集在你的道周圍,我們準備出發。

我有很多問題,我需要指導、幫助和答案。我從哪裡得到它?

我來這裡是為了幫助你,因為我愛你們。你們是我所生的孩子,是獻給基督的。我認領你們每一個人。今晚,我認領你們;我一直認領你;我一直認領你是我的弟兄姐妹。

我們也愛你,伯南漢弟兄。我們知道神派你來指導我們。我們已經用這個道檢查了它,它完美地吻合。

在福音中誰是我們的父親?

你們是我的孩子;我是你們在福音中的父親,不是像神父那樣的父親,而是你在福音中的父親,正如保羅所說的那樣。

我們知道是聖靈帶領你引導我們,伯南漢弟兄。你說的就像保羅在聖經裡說的那樣,要完全按照你說的去做,因為這是真理,我們不能改變一點或一個標題。

你要做什麼,伯南漢弟兄?

我把你們許配給基督,現在,我把你們許配給基督;那就是讓你們如同貞潔的童女許配給基督。不要令我失望!不要讓我失望!你們如同那貞潔的童女。

你們已經按照祂的道把我們當作貞潔的童女,許配給基督。我們不能,我們甚至不會和別人調情。我們通過您存儲的道檢查我們所聽到和所做的一切。

我能做的最重要的事情是什麼,才能成為祂的新娘,伯南漢弟兄?

堅持這個的道。

我們的問題的所有答案都可以用這些詞來概括:

堅持這個道。

這信息是我們今天的道。伯南漢弟兄是我們這個時代的神之聲音。一切都必須與道一致。這個道不需要解釋。如果我們按下播放鍵,我們所需要的一切都在磁帶上提供。

你心裡有什麼需要回答的嗎?請在傑佛遜維爾時間週日下午 12:00 加入我們,因為我們聽到了所有答案是:問題與解答 2-64-0823E。

約瑟·伯南漢弟兄

22-1002 問題與解答

親愛的伯南漢會堂眾,

如果你不能來到伯南漢會堂這裡來,找個有教會的地方;去做吧。如果您不能和我們一起聽磁帶,請在某個地方聽這磁帶。播放和收聽磁帶是傳道人、教師、使徒、先知、傳福音或您可以做的最重要的事情。

這是我自己的基地;這是我的總部;這是我們建立基地的地方。現在,無論發生什麼事,都要牢記這一點。現在,如果你是有聰智慧的,你會就明白這些事。不管發生什麼事,這裡就是我們的總部,就在這裡!記住這一點,有一天,你再回頭聽這磁帶,你聽到了我所說的預言。好的,請記住這一點!

先知在做什麼?儲存食物。儲存的食物,這樣我們就有東西可以吃,這樣我們就可以享用有屬靈食物。我們在涼爽的房間裡播放這磁帶。

伯南漢弟兄他說全國祇有一個小倉庫,就一個小倉庫。他剛剛放了很多儲存食物;記號,絕對,七印,七個教會時代,未來的住所,證實他的道,一切都是為了我們,所以當他離開的時候,我們就留在這裡聽他的錄音帶。

伯南漢弟兄他似乎離我們很遠,但我們仍然記得,這些事都是真的。這是一種我們必須獨自行走的生活。

加油站已滿。沒有其他食物,被神親自證明是純正的沒有任何污染的純正的道。

如果您想與我們一起赴宴,我們歡迎您加入我們,在本週日傑佛遜維爾的時間下午 12:00。我們作為他的客人來到餐桌赴宴,聽信息。

問題與解答 64-0823M

約瑟·伯南漢弟兄

An Independent Church of the WORD