23-1203 ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਿਆਰੇ ਤਾਲਾਬ ਦੀ ਕੁਮੁਦਨੀ,

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਛਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਣ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪਰ ਅਚਾਨਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਪਤੀ, ਪਤਨੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ !!
ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ; ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਤੇਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ !! ਹੁਣੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾ, ਹਾਲੇਲੁਯਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ. ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ।

“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ … ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ… ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਿਆਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ”।

“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਮਾਸ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋ।
“ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਉਹ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ”
“ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ। ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨੇ ਤਨਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ।”

“ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਹੋ।”

“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਚਨ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ।”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ, ਜੇਫਰਸਨਵਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨੁਭਵ ਲਓ। ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ . ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲਓ ।

ਭਾਈ ਜੋਸਫ ਬ੍ਰੈਨਹੈਮ
63-0825M ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:21-22

23-1126 ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

Message: 63-0818 ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

PDF

BranhamTabernacle.org

ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਸ, ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਬਚਨ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ,

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ, ਦਿਮਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਸ ਕਿਹਾ: ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਸਦਾ ਬਚਨ, ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੇਪ ਲੋਡ, ਟੇਪ ਲੋਡ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੇਪ ਲੋਡ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਫੱਵਾਰੀ ਕੂਏਂ ਵਾਂਗ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਤੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਾਂ!

ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ: ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਸਦੇ ਚਰਚ, ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਊੰਡੇਲ ਦਿੱਤਾ; ਅਤੇ ਸਭ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਊੰਡੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਰਹੱਸਮਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ…. ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ!!!
ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਬਣਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ! ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਹਾਂ।
ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੁਣੋ…ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਅਤੇ ਸਰੀਰ (ਸਾਡੇ) ਇਕ ਇਕਾਈ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

  • ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਚਰਚ ਇੱਕ ਹਨ, “ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ।”
  • ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਾਂ।
  • ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ।
  • ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਹਾਂ।
  • ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ। ਚਰਚ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਰਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮਸੀਹ, ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਾੜੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਨਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਚਰਚ ਇੱਕ ਹਨ, “ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ।” ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰਕਾਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ 100% ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਅੰਤ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ … ਸੁਣੋ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਜ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦੂਤ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। , ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਦਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ”।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ; ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ… ਲਾੜਾ (ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ), ਅਤੇ ਲਾੜੀ (ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ), ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ—ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ,ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ; ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ; ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ।”

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ, ਜੈਫਰਸਨਵਿਲੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ 63-0818 ‘ਤੇ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਗੌਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਭਾਈ ਜੋਸਫ ਬ੍ਰੈਨਹੈਮ


ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ:
ਜ਼ਬੂਰ 86:1-11
ਸੰਤ ਮੱਤੀ 16:1-3

23-1119 ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ

ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਬ,

ਇਹ ਉਹ ਹਨ – ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ.

ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਸਾਂ, ਮਸਹ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਰਨ, ਅਤੇ ਭਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ।

  ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੀਜ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਂ… ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ; ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ। ਟੇਪ. ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਣ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਵਨ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ… “ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ. .

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ.

ਦੂਸਰੇ ਟੇਪ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਬਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਟੇਪ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਜ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੇਪ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ … ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਜ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸਦਾ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੇਪਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇੰਜ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਨ । 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਭੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਬ ਕੁਛ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ.

ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮਸੀਹ, ਚਰਚ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ? ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਭੇਤ । ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ; ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ, ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਸਕਿੰਟ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਜਨਾਬ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਸ਼ਪ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ! ਵਾਹ! ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉ! ਹਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ. 

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚਨ ਹਾਂ।

ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ।

ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੁਰਾਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਂਗ; ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੱਗ ਦੇ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਲਈ। ਉਹੀ ਰੱਬ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ, ਉਹੀ ਰਾਹ; ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਹ …ਬੱਸ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਬੀ…ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 

ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ, ਜੇਫਰਸਨਵਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ: ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ 63-0728।

ਭਾਈ ਜੋਸਫ ਬ੍ਰੈਨਹੈਮ

ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ:

ਸੰਤ ਮੱਤੀ 16:15-17

ਸੰਤ ਲੂਕਾ 24ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ

ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ 5:24 / 14:12

1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ

ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 1

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 1

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:9-10

23-1112 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ।

ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣੀ

ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਹਾਨ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।

ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਹਾਨ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 100% ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਹੋ, ਉਸਦੀ ਪਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, “ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ “, “ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ”, “ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।” ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇਗਾ. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅੰਤ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, “ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ।” ਇਹ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਸ਼ਬਦ।

ਉਸ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ: “ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ”। ਉਸ ਮਹਾਨ ਦੁਕਿਆਨੁਸੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨੂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ।

ਨੂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਸਤਾ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਲੇ ਦਬਾਓ।

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ; ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਹੈਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੀਕਾਯਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।    

ਪਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਹੈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ;

ਹੁਣ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਹੈ।   

ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। “ਮੈਂ” ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ. ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦੂਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਕ, ਬਿਸ਼ਪ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਬੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?… ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ।

ਕੋਰਹ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਰਹ ਅਤੇ ਦਾਥਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਹੋ; ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਬਤਖ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ!”

ਚੇਤਾਵਨੀ, ਨਿਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਬੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਲਾੜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੇਪਾਂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਉ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ, ਜੇਫਰਸਨਵਿਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਭਾਈ ਜੋਸਫ ਬ੍ਰੈਨਹੈਮ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। 63-0724

 ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ:

ਯਸਾਯਾਹ 38:1-5

ਆਮੋਸ ਅਧਿਆਇ 1

23-1105 ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਪਿਆਰੇ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਬੱਚਿਓ,

ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ. ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ:

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਓਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਚਿਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਬਚਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਕੀਟਾਣੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਟੇਪ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ।

ਉਹ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਈ ਨਿਦਾਨ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ! ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਪਾਦਰੀ, ਸੇਵਕ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੇਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਿ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਟੇਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੇਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸੰਗਤਿ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਜੋ ਸਮੂਹ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਦਵਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਟੇਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ… ਟੇਪਾਂ ਚਲਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਮੈਂ, ਮੈਂ…ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ-ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ – ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ; ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੇਪਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਅਨ ਬ੍ਰਾਨਹੈਮ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, “ਆਮੀਨ!” ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅੰਤਮ, ਉਸਦਾ ਬਚਨ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ,ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ — ਕੋਈ ਨਹੀਂ — ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” “ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ!” ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ: ਪਲੇ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਮੰਨੋ।

ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ:

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ -ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ”? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, “ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ.

ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ; ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਦਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ, ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ, ਜੇਫਰਸਨਵਿਲੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ: 63-0721 ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਭਾਈ ਜੋਸਫ ਬ੍ਰੈਨਹੈਮ

ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ:

ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ 5:24 / 15:26

1 ਪਤਰਸ 5:1-7

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:1-4

23-1029 ਇੱਕ ਕੈਦੀ

Message: 63-0717 ਇੱਕ ਕੈਦੀ

PDF

BranhamTabernacle.org

ਆਰੇ ਕੈਦੀਓ,

ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ ਜੱਦ ਤੁਸੀਂ ਨੂਹ, ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ. ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, “ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹਾਂ”?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ”?

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਪਲੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਲੇ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੇਪਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਸਦੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਣ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7ਵੇਂ ਕਲੀਸਿਯਾਈ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਟੇਪਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਲਾੜੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰਨ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਸਾਡਾ ਪਤੀ, ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥੀ ਜੀਵ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਿਤਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਆਓ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਜੇਫਰਸਨਵਿਲੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਕੈਦੀ 63-0717।

ਭਾਈ ਜੋਸਫ ਬ੍ਰੈਨਹੈਮ

23-1022 ਦੋਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ? ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ!

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਵਨੋਂ,

ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਚਰਚ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਚਰਚ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਵਨ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਹਾਂ; ਸਾਡੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਮਹਿਮਾ !!

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ; ਉਸਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵੋਇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ, ਸਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੋਇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ! ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ, ਬੁੱਢੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ।”

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੂਹ, ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾੜੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਚਲਾਓ!

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਟੇਪ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ: ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਦਿਓ!

ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ, ਜੇਫਰਸਨਵਿਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ: ਦੋਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ? ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ! 63-0714M.

ਭਾਈ ਜੋਸਫ ਬ੍ਰੈਨਹੈਮ

23-1015 ਇਲਜ਼ਾਮ & ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ

ਪਿਆਰੀ ਘਰ ਚਰਚ ਦੀ ਲਾੜੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਏ, ਇਲਜ਼ਾਮ 63-0707m, ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ, ਜੇਫਰਸਨਵਿਲੇ ਸਮੇਂ.

ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ 63-0707e ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਅਤੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਂਗ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਟੇਪ ਵਾਇਸ ਰੇਡੀਓ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ‘ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਨੋ ਸੰਗੀਤ, ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਭਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ/ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ,
ਭਾਈ ਜੋਸਫ ਬ੍ਰੈਨਹਾਮ

An Independent Church of the WORD