23-1112 Nzambì Kàtu Ùbììkidisha Muntu Ku Cilumbùlwidi Kàyi Mwanjì Kumudìmwija Dyàmbedi To

Mukenji: 63-0724 Nzambì Kàtu Ùbììkidisha Muntu Ku Cilumbùlwidi Kàyi Mwanjì Kumudìmwija Dyàmbedi To

PDF

BranhamTabernacle.org

An Independent Church of the WORD