បណ្ណសារ​ចំណាត់​ក្រុម: អូឌីយ៉ូ

18-1216 ដាច់ខាត

បឋម
ដំឡើង

ព្រះរាជ្យសារ 62-1230M ដាច់ខាត
ដំឡើង

បញ្ចប់
ដំឡើង

ការបកប្រែកម្មវិធីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ហើយមិនត្រូវបានប្រើសំរាបចម្លងម្លេងស្ទួន,ចម្លងឬផលិតឡើងវីញតាមវិធីណាមួយឡើយ។អ្នកបកប្រែមានចេតនាដ៏ល្អបំផុតក្នុងការផ្ទេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនូវអ្វីដែលត្រូវបាននិយាយក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីនីមួយៗ,ប៉ុន្ដែវានឹងអាចបាត់ពាក្យនិងមានកំហុសដែលមិនអាចជៀសវាងបានក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការបកប្រែផ្ទាល់។ការបកប្រែសេចក្ដីអធិប្បាយវាមិនត្រូវធ្វើឡើងដោយម្នាក់ឯងនោះទេនិងប្រហែលជាមិនមែនទៅតាមបទដ្ឋានស្ដង់ដារនៃថតចម្លងសម្លេងនៃព្រះដែរ។

ហេតុផលរបស់យើងនៅពីក្រោយនៃការថតអូឌីយ៉ូដែលបានបកប្រែគឺដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលមិន
អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេងនូវឱកាលដើម្បីថ្វាយបង្គំជាមួយយើងនៅក្នុងកម្មវិធី។រោងឧបោសថប្រាណហាំគឺជាវិហារដែលមានគំនិតផ្សព្វផ្សាយបន្ទុកដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កូនក្រមុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីចូលទៅក្នុងវាលបេសកកម្មដែលលើកកិត្ដិយសដល់លោកីយ។យើងសូមថ្លើងអំណរគុណចំពោះឱកាលដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រទានដល់យើ់ងតាមរយ:ការអធិស្ឋានរបស់យើងការថ្វាយដង្វាយនៃក្ដីស្រឡាញ់ហើយឥឡូវនេះការប្រកបគ្នាជុំវិញព្រះបន្ទូលតាមរយ:ការថតសម្លងនេះ។យើងជឿជាក់ថា
កម្មវិធីទាំងនេះនឹងក្លាយទៅជាព្រះពរទៅដល់អ្នកនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក។

សេចក្ដីប្រកាសនេះត្រូវបានសហការជាមួយរោងឧបោសថប្រាណហាំ

18-0902 សម្លេងនៃសញ្ញាសម្គាល់

បឋម
ដំឡើង

ព្រះរាជ្យសារ 64-0313 សម្លេងនៃសញ្ញាសម្គាល់
ដំឡើង

បញ្ចប់
ដំឡើង

ការបកប្រែកម្មវិធីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ហើយមិនត្រូវបានប្រើសំរាបចម្លងម្លេងស្ទួន,ចម្លងឬផលិតឡើងវីញតាមវិធីណាមួយឡើយ។អ្នកបកប្រែមានចេតនាដ៏ល្អបំផុតក្នុងការផ្ទេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនូវអ្វីដែលត្រូវបាននិយាយក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីនីមួយៗ,ប៉ុន្ដែវានឹងអាចបាត់ពាក្យនិងមានកំហុសដែលមិនអាចជៀសវាងបានក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការបកប្រែផ្ទាល់។ការបកប្រែសេចក្ដីអធិប្បាយវាមិនត្រូវធ្វើឡើងដោយម្នាក់ឯងនោះទេនិងប្រហែលជាមិនមែនទៅតាមបទដ្ឋានស្ដង់ដារនៃថតចម្លងសម្លេងនៃព្រះដែរ។

ហេតុផលរបស់យើងនៅពីក្រោយនៃការថតអូឌីយ៉ូដែលបានបកប្រែគឺដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលមិន
អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេងនូវឱកាលដើម្បីថ្វាយបង្គំជាមួយយើងនៅក្នុងកម្មវិធី។រោងឧបោសថប្រាណហាំគឺជាវិហារដែលមានគំនិតផ្សព្វផ្សាយបន្ទុកដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កូនក្រមុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីចូលទៅក្នុងវាលបេសកកម្មដែលលើកកិត្ដិយសដល់លោកីយ។យើងសូមថ្លើងអំណរគុណចំពោះឱកាលដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រទានដល់យើ់ងតាមរយ:ការអធិស្ឋានរបស់យើងការថ្វាយដង្វាយនៃក្ដីស្រឡាញ់ហើយឥឡូវនេះការប្រកបគ្នាជុំវិញព្រះបន្ទូលតាមរយ:ការថតសម្លងនេះ។យើងជឿជាក់ថា
កម្មវិធីទាំងនេះនឹងក្លាយទៅជាព្រះពរទៅដល់អ្នកនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក។

សេចក្ដីប្រកាសនេះត្រូវបានសហការជាមួយរោងឧបោសថប្រាណហាំ

18-0603 កូនចិញ្ចឹម 1

បឋម
ដំឡើង

ព្រះរាជ្យសារ KHM60-0515E
ដំឡើង

បញ្ចប់
ដំឡើង

ការបកប្រែកម្មវិធីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ហើយមិនត្រូវបានប្រើសំរាបចម្លងម្លេងស្ទួន,ចម្លងឬផលិតឡើងវីញតាមវិធីណាមួយឡើយ។អ្នកបកប្រែមានចេតនាដ៏ល្អបំផុតក្នុងការផ្ទេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនូវអ្វីដែលត្រូវបាននិយាយក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីនីមួយៗ,ប៉ុន្ដែវានឹងអាចបាត់ពាក្យនិងមានកំហុសដែលមិនអាចជៀសវាងបានក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការបកប្រែផ្ទាល់។ការបកប្រែសេចក្ដីអធិប្បាយវាមិនត្រូវធ្វើឡើងដោយម្នាក់ឯងនោះទេនិងប្រហែលជាមិនមែនទៅតាមបទដ្ឋានស្ដង់ដារនៃថតចម្លងសម្លេងនៃព្រះដែរ។

ហេតុផលរបស់យើងនៅពីក្រោយនៃការថតអូឌីយ៉ូដែលបានបកប្រែគឺដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលមិន
អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេងនូវឱកាលដើម្បីថ្វាយបង្គំជាមួយយើងនៅក្នុងកម្មវិធី។រោងឧបោសថប្រាណហាំគឺជាវិហារដែលមានគំនិតផ្សព្វផ្សាយបន្ទុកដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កូនក្រមុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីចូលទៅក្នុងវាលបេសកកម្មដែលលើកកិត្ដិយសដល់លោកីយ។យើងសូមថ្លើងអំណរគុណចំពោះឱកាលដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រទានដល់យើ់ងតាមរយ:ការអធិស្ឋានរបស់យើងការថ្វាយដង្វាយនៃក្ដីស្រឡាញ់ហើយឥឡូវនេះការប្រកបគ្នាជុំវិញព្រះបន្ទូលតាមរយ:ការថតសម្លងនេះ។យើងជឿជាក់ថា
កម្មវិធីទាំងនេះនឹងក្លាយទៅជាព្រះពរទៅដល់អ្នកនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក។

សេចក្ដីប្រកាសនេះត្រូវបានសហការជាមួយរោងឧបោសថប្រាណហាំ