21-0530 ക്രിസ്തു തന്റെ വചനത്തിൽ സ്വയം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

സന്ദേശം: 65-0822m ക്രിസ്തു തന്റെ വചനത്തിൽ സ്വയം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

BranhamTabernacle.org