22-0703 கிறிஸ்து என்னப்பட்ட இயேசுவை நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?

செய்தி: 63-1124M கிறிஸ்து என்னப்பட்ட இயேசுவை நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?

PDF

BranhamTabernacle.org

அன்புள்ள கழுகுகளே.

நாம் அனைவரும் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூலை 3, 2022 அன்று மதியம் 12:00 மணிக்கு ஜெபர்சன்வில் நேரப்படி ஒன்று கூடி 63-1124M அன்று பிரசங்கித்த “கிறிஸ்து என்று அழைக்கப்படும் இயேசுவை நான் என்ன செய்யவேண்டும்”என்றச் செய்தியைக் கேட்போம்.

சகோதரர் ஜோசப் பிரன்ஹாம்.