LIYEBISI

Kolimbolama ya losambo ezali kosalema na mingongo mbala moko mpe esengeli te ete ebimisama na ndenge ya koyikinya, kotiyama esika esusu soko nde kofulukisama na nzela songolo to pakala. Balimboli bazali na posa malamu ya koloba kaka oyo elobami na losambo moko na moko, kati maloba mosusu ekoki kozanga mpe miko ikoki kozala lokola eyebani ekomelaka bato nyoso na ntango ya kolimbola y’a ndenge oyo. Kolimbolama y’a mateya na mongongo esengelaki te epimama na ndenge moko na kolimbola ya kokomama; mpe esengelaki te ezwama na ekateli ya epimeli ya Voice of God Recordings (L’Enregistrement de la Voix de Dieu) (Mongongo ya Nzambe na kati ya Bande). Posa na biso kati na koyokisa bato losambo na mingongo boye na mosika ezali kopesa libaku lilamu epai na baoyo balobaka monoko na Ngelesa te kosambela elongo na biso kati na losambo. Eyanganelo ya Branham ezali Losambo oyo ezali na mokumba monene ya Lotomo mpo y’a Mwasi na Klisto kati na bilanga ya mosala na mokili mobimba. Tozali na matondi mpo y’a libaku Nkolo Apesi biso ete tokoka kokoma epai na bango na nzela ya mabondeli na biso, makabo ya bolingo, mpe sik’oyo, boyokani na lisanga ya bondeko na boyokisaka bango mongongo na mosika. Tozali kondima ete mosala moye mokozala lipamboli mpo na yo mpe libota na yo.
Liyebisi oyo ebongisamaki na boyokani elongo na Eyanganelo ya Branham

An Independent Church of the WORD