BA-MPONGO BAZALI KOSANGANA

16/01/2021

Balingami Basikolami.

Eleko ya malili oyo ekozala eleko ya nkembo koleka na bomoi na biso. Mokolo moko na moko, Ye akopesa biso Emoniseli ya monene koleka ya nani oyo Ye AZALAKI, nani oyo Ye azali pe SIK’OYO ba-nani oyo BISO TOSILI KOKOMA.

Ye akoyebisa biso lolenge nini Alingaka biso pe azalaki kozela ete eleko na malili oyo ekoma mpo Akoka komonisa biso mwango mobimba ya lisiko na Ye na kati ya Bilembo Nsambo oyo. Ekozala mikolo ya nkembo koleka pe ya motuya koleka oyo mokili eyéba naino te.

Boyoka eloko nini ekosalema na eleko ya malili oyo.

Makambo nyonso oyo Klisto akosala na suka ekomonisama na biso mposo oyo, na kati ya Bilembo Nsambo, soki Nzambe akopesa biso nzela. Bomoni? Malamu. Ekomonisama. Pe ekomonisama. Wana Bilembo ekofungwama pe ekotalisama na biso, na sima tokokoka komona eloko nini mwango monene ya lisiko oyo ezali, pe ntango nà lolenge nini makambo yango ekosalema .

Kondima na biso ekomata kino na misàndà ya likolo koleka wana Akozala kolimbola eloko nini lisiko na biso elingi koloba mpo na biso. Akolobela biso ete tozali na mokanda ya ndangà ya Bomoi na Seko, yango elingi koloba été biso tozali na makambo nyonso oyo Adama nà Eva babungisaki. Tokozala na bokonzi mobimba nyonso lokola nzambe ya moke, mpo ete tozali bana-mibali pe bana-basi na Ye. Tokokonza lokola bakonzi pe banganga-nzambe awa na mokili libela na libela elongo nà Ye.

Tokopambolama mpenza ntango mwanje motindami na biso akolobela biso lolenge nini Nzambe atindaki ye likolo na ngomba  mokolo moko na ntongo ntongo pe atiaki mopanga ya Mokonzi, Liloba na Ye, na loboko na ye, pe yango elongobanaki mpenza na loboko na ye.

Akomonisa biso eloko nini esalemaki na lola ntango Mwana-na-mpate abelemaki pe azuaki Buku na loboko ya mobali na Ye oyo afandaki na kiti-na-bonkozi. Lolenge nini, na sima, Afungolaki Yango, abukaki Bilembo na Yango, pe Atindaki Yango awa na mokili, na mwanje motindami ya nsambo na Ye, mpo amonisa Yango na biso, Mwasi-na-libala na Ye.

Biso tokozala lokola Yoane mokolo wana; nyonso na Lola, nyonso na mokili, nyonso na nsé ya mokili, bikelamu nyonso, bikelamu nyonso mosusu ekoyoka biso koloba, “Amen! Mapamboli, nà nkembo, nà mayele, nà nguya, nà makasi, nà bozwi, ezali ya Ye.”

Sasaipi, tozali kokonza elongo na Klisto, tozali na bokonzi likolo na masumu, na mokili, na mosuni, pe likolo na moyini. Ezali Klisto na kati na biso nde azali kosala oyo alingi kosala na ndenge Ye moko asepeli. Sik’oyo tosili kofanda na bisika ya likolo na kati ya Klisto Yesu, tozali koyoka Ye kolobela biso na nzela ya mwamje motindami monene na Ye.

Ntango ya mapamboli ya ndenge wana ezali koya na eleko ya malili oyo, ntango moko oyo esalema naino na mokili te. Ezali ntango ya Kobuka-mbuma, pe kala mingi te, moko na moko na biso akokoka kofanda na nsé ya nzete ya mowiti ya ye moko mpo na koseka, kosepela pe kobika seko na seko liboso na bozali na Ye, esika etondi na esengo.

Nzambe azali kobongisa Ngomba Mosanto na Ye, Elanga ya Edene na Ye ya sika mpo na Mwasi-na-libala nà Ye nà balandani na ye, mpo na bosepeli ya eleko ya mafuta-na-nzoi ya bilanga nkoto awa na mokili. Lokola Adama nà Eva bazalaki na Elanga ya Edene, BISO, Mwasi-na-libala, tokokokisa mwango nyonso ya Nzambe.

Boya kofanda liboso na bozali ya Molimo Mosanto wana Bokofina Bouton ya Koyoka,  mokolo ya Lomingo na ngonga ya 14h00, ngonga ya Jeffersonville, ntango tokoyoka mwanje motindami ya nsambo na Ye koteya liteya oyo:  Nzela Na Kati-kati Ya Bileko Nsambo ya Lingomba Nà Bilembo Nsambo , oyo eteyamaki na mpokwa ya mokolo ya 17 mars 1963.

Tokoganga makasi, tokosepela pe tokoloba : « alleluia”.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya koyoka liteya:

Balewi: 25:47-55
Yilimia: 32:1-15
Zacharie: 3:8-9 / 4:10
Baloma 8:22-23
Baefese: 1:13-14 / 4:30
Emoniseli: 1:12-18 / Mokapo ya Mitano / 10:1-7 / 11:18

Ekamatami Na:
https://branham.org/articles/1152021_TheEaglesGatheringTogether

09/01/2021

Balingami Bato ya ndenge mosusu,

Biso tozali bato oyo bakeseni na makambo ya mokili ya mikolo oyo. Tosili kokoma bato ya ndenge mosusu, bato ya kokamwa, pe lisusu bato balekisi ndelo na kati ya bandeko mibali pe basi.

Biso tozali bato ya lolenge na bango moko, bonganga-nzambe ya molimo, libota ya bokonzi, baoyo bazali kopesa na Nzambe ba-mbeka ya molimo, nà mbuma ya bibebu na biso, baoyo bazalikopesa nkembo na Nkombo na Ye wana tozoloba ete tondimaka Liloba nyonso oyo Ye alobaki na nzela ya mwanje motindami na Ye ya nsambo. Bazali kobenga biso Bato ya ndenge mosusu: Bato ya ba-Bandes, pe tozalaka mpenza na esengo kobengama MOKO NA BANGO.

Mpo na nini tondimaka na lolenge wana? Mwanje motindami ya nsambo oyo atatolamaki na Nzambe nde moto alobaki na biso ete tosala bongo.

Sikawa, boyoka Liloba moko na moko. Bosimba Yango. Pe_pe soki bozali kotia Yango na ba-bandes, to eloko nini, na boye, botikala semba nà Malakisi ya bande yango. Boloba eloko mosusu te, bobele makambo oyo bande yango elobi. Boloba bobele mpenza makambo oyo bande elobi. Bomoni? Sikawa, ezali na makambo mosusu oyo tokososola mingi likolo na yango sikawa, ntina nini Yango ezali kososolama mabe. Bomoni? Pe boyeba yango malamu mpenza, boloba bobele mpenza makambo oyo bande elobi. Boloba eloko mosusu te. Bomoni? Mpamba te, nazoloba makambo Yango na ngai moko te. Ezali Ye moto azoloba Yango, bomoni. Pe, mbala mingi, mobulu ezalaka, bato bakotelema pe bakoloba, “Ee, Moto Songolo-Pakala alobaki ete Yango elingaki koloba boye nà boye.” Bo_botika Yango bobele ndenge Ezali. Bomoni, ezali lolenge wana nde tolingaka Biblia. Bobele ndenge Biblia elobi Yango, lolenge wana nde tolingaka Yango, bobele_bobele ndenge Wana. Botia ndimbola na bino moko te na Yango. Yango esili kolimbolama, bomoni.

Kopema nini oyo, kimia nino oyo Mwasi-na-libala azali na yango. Yango esilaki komonisama ete ezali na lolenge bobele moko mpo na kozanga kozala na mobulu na makambo oyo moto songolo alobaka mpo na kolimbola Yango. Ezali na lolenge bobele moko mpo na koloba mpenza makambo oyo ba-Bandes elobaka, FINA BOUTON MPO NA KOYOKA, wana esengeli na ndimbola moko te.

Tondimaka Nsango oyo ntango nyonso, kasi sikawa, ezali na eloko moko ya bokesene, mbongwana moko ezali kosalema na kati ya Mwasi-na-libala na Ye. Tozali kofanda na bozali ya Mwana pe tozali kokomela. Ezali lolenge bobele moko mpo Mwqasi-na-libala ekoka komilengela mpo na kobuka mbuma, KOFINA BOUTON YA KOYOKA PE KOTOSA.

Ekosalema bobele ndenge tosilaki koloba. Bato na Nzambe bazali komibongisa na nzela ya Liloba ya Solo oyo euti na motindami ya eleko  oyo. Litondi ya Pantekote ekozala na kati na ye mpo ete Molimo akozongisa bato mpenza na esika oyo bazalaki na ebandeli. Yango ezali : “Yango Elobi Nkolo.”

Yango ezali kosepelisa milimo na biso. Tolingi kotombola mingongo pe koganga. Tosengeli komituna mituna te to kobanza-banza te, to pe kolikia ete tozali na kati ya Mokano mobongi be na Ye; biso tozali na “Yango Elobi Nkolo.” Tozali kolengelama na Liloba ya Solo na nzela ya KOFINA BOUTON YA KOYOKA.

Lisusu koyoka Bileko Nsambo ya Lingomba ezalaki mpenza na ntango oyo ebongi be. Tomonaki masakoli kokokisama mokolo na mokolo.

• Tosili kozua mokonzi moko ya Katoliko pe na ntembe te tokozua mosusu

Lelo oyo, ntango tozali koyoka Nsango oyo, lisakoli oyo esili kokokisama.

Tosili komona lolenge nini makambo ya mokili ezali kosalema kolandana mpenza nà Liloba.

• Lingomba nà Letà, losambo na politiki ezali kosangana.

• Laodikia, “makoki ya bato,” to “boyengebene ya bato.”

• Mabota NYONSO bazali kotelema pe bazali kosenga ete bato nyonso bazala ndenge moko, na bozui misolo pe kobika malamu.

• Mwasi-na-ndumba akobebisa lolenge ya kosalela misolo ya mikolo oyo.

Yango etalisi biso polele ete ntango ya Nzambe ezalaka ntango nyonso na kobonga be.

“ Ntango esili kobelema.” Kalakala, ntango ebelemaki naino te. Na mayele pe nkita ya Nzambe, emoniseli na nguya oyo (ata eyebanaki na mobimba na Nzambe) ekokaki kopesama mpenza te. Na yango tososoli mbala moko likambo moko ete : emoniseli ya Nzambe mpo na eleko moko na moko ekoki koya bobele mpo na eleko yango, pe na ntango elongobani. Botala lisolo ya Isalaele. Emoniseli ya Nzambe mpo na Mose eyaki bobele na ntango oyo elongobani ya lisolo, pe na koleka lisusu, esalemaki mpenza ntango oyo bato bagangaki epai na Nzambe. Yesu, Ye moko, ayaki na litondi ya ntango, Ye oyo azalaki Emoniseli mobimba ya Bonzambe. Pen a eleko oyo (Laodikia) emoniseli ya Nzambe ekoya na ntango na yango oyo elongobani. Ekokweya te to ekoya pe ata moke te liboso na ntango. Bokanisa likambo yango pe bokangama na yango malamu, mpo tozali lelo na ntango ya suka.

Lokola bino, ngai pe napambolamaki mingi mpenza ntango nazalaki koyoka pe kotanga Bileko Nsambo ya Lingomba, koyeba ete ezalaki ntango elongobani ya Nzambe.

Nkolo asili kotia na motema na ngai mpo na biso ete tokoba na buku ya Emoniseli na ntango nyonso ya malili.

• Nalingaki ete tozala na ntango nyonso oyo ya malili, mpo tokoka kozua Buku mobimba oyo ya Emoniseli pe totala Yango na mobimba. “Emononeli ya Patamo”

• Pe Bilembo oyo esengeli kofungwama na ntango ya eleko na lingomba oyo, pe mabombami ya suka nsambo ya Nzambe esengeli ko-…koyebana. Oh, nakolinga kokoba likolo na yango na ntango nyonso oyo ya malili pe kotala Yango na mobimba. “Eleko ya LIngomba ya Efese”

• Ezali suka ya eleko, pe makambo nyonso  ezali kosuka awa na esika moko, yango wana tosengeli kozua ntango nyonso oyo ya malili mpo na kolobela yango, kasi biso…mpo na kozua Buku ya Emoniseli, pe komona lolenge nini nyonso wana  esangani elongo. “Bangondo Zomi, Pe Bayuda Nkoto Nkama na Ntuku Minei na Minei”

• Na sima ntango tokosilisa nà yango, tokotombola oyo wana, pe tokokitisa oyo mosusu boye, pe tokobanda likolo na oyo wana, pe tokolakisa yango na mobimba. Oh, ekozala lokola lola ya moke, boye te? Tokolekisa eleko mobimba ya malili mpo na komona nyonso wana elongo nà Nkolo. “Emoniseli, Mokapo ya Minei, Eteni ya Mibale”

Nazali na motema likolo-likolo mpo na kofanda na eleko ya malili nyonso oyo elongo nà Nkolo wana Akomonisa biso buku ya Emoniseli. Tokomona lolenge nini LIloba ekozala kokokisama pe kotalisama polele na miso na biso. Ekozala ntango moko ya nkembo koleka mpo na Mwasi-na-libala na Ye.

Ekosengela mpo na yango ete Molimo Mosanto àkota na mosala mpo ekoki komonisama bobele na lolenge ya bato balongobani. Ekosengela na moto moko oyo azali na makoki ya lisosoli ya lisakoli. Ekosengela kozala na makoki ya koyoka Nzambe koloba. Ekosengela na malakisi oyo eleki bomoto.

Bino bozali lolenge ya bato yango. Bino bozali na lisosoli ya lisakoli yango. Bino bozali na makoki ya koyoka Nzambe koloba. Bino bondimaka Liloba moko na moko ya malakisi oyo eleki bomoto.

Boya, bosangana zinga-zinga na Liloba na Ye elongo nà biso, mokolo ya Lomingo, na ngonga ya 14h00, ngonga ya Jeffersnville, mpo na koyoka Nzambe Konguluma malakisi eleki bomoto, wana tokoyoka liteya oyo :  Nzambe Amibombaka Ye moko kati na Komikitisa, Na sima Amimonisaka Ye moko Ndenge Moko, eteyamaki na ntongo ya mokolo ya 17 mars 1963.

Nakolinga ete tobanda na paragraphe ya 94, sima na mosala ya kobulisa. Soki Nkolo alingi, pe soki tokozala naino awa, nakolinga ete toyoka eteni wana ya Nsango na ntango ya mosala ya kobulisa mongombo sima na biso kotonga ndako na biso ya losambo.

Ntango Nkolo atiaki na motema na ngai ete tokoba na eleko ya malili oyo nà buku ya Emoniseli, nakendeki kotala calendrier na ngai mpo na komona ntango nini ekokokana na mikolo yango. Ntango tokoyoka Elembo ya Nsambo, ekozala suka-ya-mposo ya suka ya eleko ya malili nà suka-ya-mposo oyo ekolanda ekozala mokolo ya liboso ya eleko yam oi, NKEMBO!!

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya koyoka Liteya:

1 Ntango 17:1-8
Isaya 35:8 / 40:1-5 / 53:1 , Malaki Mokapo ya Misato
Matai 11:10, 11:25-26 , Yoane 14:1-6
1 Bakolinti Mokapo ya 13
Emoniseli Mokapo ya 21

30/12/2020

Balingami Bana-ya-ngombe na kati ya Elielo,

Tala, Nakotindela bino Eliya mosakoli liboso na boyei ya mokolo monene pe ya nsomo na Nkolo.

Ye asili kokokisa Liloba na Ye ndenge Alakaki pe atindaki Eliya, mosakoli monene na Ye mpo na kozongisa mitema ya bana epai na ba-tata. Ye nde moto oyo akotelema, nà kobikisama na mapapu na ye (mayangani ya kobikisama) pe Mwasi-na-libala akopumbwa-pumbwa lokola bana-ya-ngombe na kati ya elielo (bakozala kolia bobele bilei oyo ebombamaki). Ye nde moto oyo asengeli kozongisa makambo nyonso, mpo na komonisa mabombami nyonso oyo ebombamaki mpo na kobimisa Mwasi-na-libala.

Tosili kososola mwanje motindami monene oyo, pe nkombo na ye ezali William Marrion Branham, pe biso tozali Mwasi Liloba oyo ye atindamaki mpo na kobimisa.

Ntango ye alobaka, ezalaka mokanda ya bolingo mpo na biso. Ezali Mafuta ya wolo ya Molimo. Esopanaka na kati ya mitema na bino, mpo ezalaka maloba ya moto te, kasi maloba mpenza ya Nkolo na biso Yesu Klisto, ntango Ye alobaka na litoyi ya mosakoli na Ye ya nguya mpo na koloba na Mwasi-na-libala na Ye.

Bato mingi bazali koyeba mpenza te nani oyo ye azali to bazali kososola te litomba nini basengeli kozala na yango mpo na koloba BOBELE makambo oyo ye alobi. Kobakisa to kolongola eloko moko te na Nsango na ye.

Alobaki na biso ete ekozala na bato mingi oyo bakotelema pe bakondima ete bango pe baponamaki mpo na kokamba Mwasi-na-Libala, kasi mwasi oyo aponàmà akopengwisama te, mpo bango bandimaka bobele makambo oyo mosakoli alobi.

Biso tozali kozela ete moto monene wana amonana. Akoki koya na eleko na ngai, akoki koya na eleko ya bilenge koleka, nayebi te. Akoki kozal kati-kati na biso sik’oyo, toyebi te. Molimo Mosanto azali awa mpo na kokamba biso kino na eleko wana, na sima ntango mokambi yango akozua biso na mokumba, akopakolama lisusu na Molimo Mosanto; ye_ye Eliya moto akoya mpenza.

Molimo Mosanto oyo asopamaki pe apesamaki na moko na moko na bison a mokolo ya Pentecote akokamba biso kino na mokambi monene oyo apakolami na Molimo Mosanto, pe YE akozua biso na mokumba…NKEMBO!!

Tozali kobika mikolo ya suka mpenza ya mobu 2020 kasi tozali pe kobika mikolo ya suka mpenza ya mokili pe ya boyei ya Nkolo na biso Yesu, mpo na komema biso na Elambo Monene ya Libala na biso.

Eloko nini tobikelaki pe tomonaki kosalema na mobu oyo, lokola esalema naino te na lisolo ya mokili?

Nzambe azali kosangisa Mwasi-na-libala na Ye. Azali kosangana, longwa na Esti, na Westi, na Nordi pe na Sudi. Ezali ntango ya kosangana, pe yango ezali kosalema sika-sikawa. Azali kosangana mpo na nini? Konetolama. Amen! Nzambe azali kolengela Ye. Iyo, misié. Azali kosangana. Azali kosangana nà eloko nini? Nà Liloba! “Mpo ete likolo nyonso nà nsé ekoleka, kasi Liloba na Ngai ekoleka ata moke te. Ye azali kosangana Ye moko nà YANGO ELOBI NKOLO, ata ebongiseli to moto nani akoloba eloko nini. Azali kosangana Ye moko. Azali komibongisa. Mpo na nini? Azali Mwasi-na-libala. Ezali solo. Pe Azali kosangana Ye moko nà Mobali-na-libala, bomoni, pe Mobali-na-libala azali Liloba. “Na ebandeli ezalaki Liloba, Liloba azalaki elongo na Nzambe, pe Liloba azalaki Nzambe. Pe Liloba alataki nzoto pe afandaki elongo na biso.”

Tokoki komona na nzela ya kotanga Makomi pe koyoka Liloba ete tokomi na suka. Tozali kobika na mikolo ya suka, eleko oyo ekomona Yesu Klisto kozonga na mokili. Basantu oyo bazalaki liboso na biso bazalaki ma mposa makasi ya komona mokolo oyo, bazelaki mokolo oyo, kasi sik’oyo suka-suka esili kokoma, pe biso tozali eteni na Yango.

Mpo na mobu oyo ezali koya, tika ete totika makambo nyonso pembeni pe tomipesa ata mingi koleka pe tomilengela mpenza mpo na boyei na Ye.

• Ezali mokumba na yo ete omilengela. “Mwasi-na-libala azali komilengela Ye moko.” Bilamba ya kolata esili kosombama. Yango esili kolengelama, kasi osengeli komilengela mpo na kolata bilamba yango.

  • Azali koya mpo na Mwasi-na-libala , ye oyo alekisaka ntango na ye te nà mokili to makambo ya mokili. Ye asili kosukolama na Makila ya Mwana-na-mpate. Ye asili kolaka ete bolingo na Ye_na Ye ezali bobele mpo na Ye. Bolingo ya mokili esili kolongwa pe esili kokufa mpo na Ye. “Libala ya Mwana na Mpate esili koya, pe Mwasi-na-libala na Ye asili komilengela Ye moko. ”

Nalingi ete toyoka Mateya oyo ekolanda wana mobu 2020 ezokoma na suka, pe tozali komilengela biso moko mpo na nyonso oyo Ye azali kobomba mpo na bison a mobu oyo ezoya.

Na mpokwa ya mokolo ya Minei, 31 décembre , na ngonga oyo yo moko okopona, toyoka Liteya oyo eteyamaki Liboso ya Mobu ya Sika: Emoniseli Mokapo ya Minei, Eteni ya Liboso, eteyamaki mokolo ya 31 décembre 1960

Na ntongo ya mokolo ya Mitano, 1er Janvier, na ngonga oyo yo moko okopona, tika ete toyoka Liteya ya Mobu ya Sika: Emoniseli Mokapo ya Minei, Eteni ya Mibale, eteyamaki mokolo ya 1 janvier 1961

Mokolo ya Lomingo, 3 janvier, tika ete tosangana na ngonga ya 14h00, ngonga ya Jeffersonville, mpo na koyoka Liteya: Emoniseli Mokapo ya Minei, Eteni ya Misato, eteyamaki mokolo ya 8 janvier 1961

Ndeko Joseph Branham

Source
https://branham.org/articles/12302020_TheEaglesGatheringTogether

Mokolo ya 26/12/ 2020

Molingami Mwasi-na-libala Liloba Oyo-abongi be,

Mwasi-na-libala atondi mpenza na esengo pe azali kozela na motema likolo wana tozali komilengela mpo na koyoka Nsango oyo ezali libanga ya motò ya bileko ya lingomba, eleko ya suka, Laodikia. Ezali eleko ya nkembo koleka ba-ntango nyonso, nà motindami ya nkembo koleka ba-ntango nyonso, oyo azali kosangisa bato ya nkembo koleka ba-ntango nyonso.

Mokolo lokola oyo tozali kobika na yango esalema naino te, ata moke te. Mokili ezali na makoki ya koyoka Mongongo Na Nzambe bobele ndenge Makomi elobaki na biso liboso na kati ya Liloba na Ye. Emoniseli 10:7, na mikolo ya MONGONGO. Botala malamu, EZALI MINGONGO TE, KASI MONGONGO.

Nzambe alakaki ete akotinda mwanje na nguya moko na eleko na suka oyo mpo na komonisa mabombami nyonso oyo Asilaki kobomba longwa na kozalisama ya mokili. Ye akozala mwanje motindami oyo atatolami lokola moto mosusu te, mpo asilaki koponama mpo na kobimisa Mwasi-na-libala na Ye.

Baike na bato bakoboya ye. Bato mosusu bakoloba ete bokoki kondima te makambo nyonso oyo ye alobaka; bobele ntango alobaka Yango Elobi Nkolo. Mabunga ezali na kati ya nsango na ye. Azali bobele ye moko te, ezali na bato mosusu oyo babengami pe bapakolami mpo na kokamba Mwasi-na-libala pe komonisa solo.

Liloba elobi ete ezali na etonga moko ya bato oyo baponami, baoyo bakondima liloba moko na moko oyo motindami na Nzambe oyo alobaki; mpo ete lotomo na ye mpenza ezalaki “Mema bato bandima YO”.

Bongo, esengeli nde na biso ete tondima bobele ndambo na makambo oyo ye alobaki? Liloba elobi ete “Nakotindela bino Eliya mosakoli, na sima, Nakotindela bino bato mosusu mpo na koyebisa bino eloko nini ezali Liloba pe eloko nini ezali yango te?”

Maloba na ngai ekokweya, kasi Maloba na Nzambe ekoki kokweya te. Tika ete totanga bokonzi nini oyo NZAMBE AKOPESA na mwanje motindami na Ye ya nsambo.

Boye, nani akozala na nguya ya kozanga-kokweya oyo esengeli kozonga na eleko na suka oyo, mpo eleko na suka oyo ekozongela komonisa lisusu Mwasi na Libala ya Liloba ya Peto? Yango elingi koloba ete tokozala mbala moko lisusu na Liloba ndenge epesamaki na kobonga be, pe esosolamaki na kobonga be na mikolo ya Polo. Nakoyebisa bino moto nani akozala na yango. Ekozala mosakoli oyo akotatolama mobimba polele, to pe na koleka, koleka basakoli mosusu, na bileko nyonso, longwa na Enoka kino na mikolo oyo, mpo ete moto yango akozala mpenza na lotomo ya lisakoli ya libanga ya motó, pe Nzambe akotalisa polele nani ye azali. Akozala na bosenga ya koloba mpo na ye moko te, kasi Nzambe akoloba mpo na ye na nzela ya mongongo ya elembo. Amen.

Nkembo!! Alléluia!! Mongongo oyo tozali koyoka ntango tozali KOFINA BOUTON YA KOYOKA, epesami na kobonga be , pe esosolami na kobonga be , PE EZALI KOLOBA MALOBA YA KOZANGA-KOKWEYA. (Webster elobi: Ekoki kozala na libunga te.)

Mwasi-na-libala azali mpenza kopema ntango tozali koyoka Liloba na Nzambe ya Peto. Kobanza-banza te, komituna-mituna te, ntina moko te ya kokende koyoka moto oyo, to kokende koyoka moto oyo kuna; tozali na yango nyonso NA KATI YA MONGONGO OYO EZALI NA BA-BANDE.

Tika ete toluka-luka pe tongengisa koleka makambo na motuya mpo na komona eloko nini Nzambe alobi mpo na mwanje na biso.

• Akoyoka bobele Nzambe
• Akozala na “Yango Elobi Nkolo” pe akoloba mpo na Nzambe
• Akozala monoko na Nzambe
• Akozongisa lisusu baponami ya eleko ya suka
• Akozongisa lisusu bosolo.

Sik’oyo tongengisa lisusu makambo ya motuya wana Azolobela biso, etonga yango mpenza oyo Ye abengaki, baponami pe babongisami mpo na kondima Liloba nyonso; MWASI-NA-LIBALA NA YE.

• Pe baponami oyo bakozala elongo na ye mokolo wana ekozala baoyo bakomonisa Nkolo na bosolo pe bakozala Nzoto na Ye, pe bakozala Mongongo na Ye pe bakosala misala na Ye. Alleluia. Bomoni yango?
• Na mokolo na suka oyo, ekozala lisusu na bato mosusu kati na ekolo, baoyo bakokambama na motindami na bango pe bakozala mongongo ya suka mpo na eleko ya suka.
• Lingomba ezali lisusu “molobeli” ya Nzambe te. Ezali molobeli na yango moko
• Mongongo na Nzambe ekozala na kati na ye. Iyo, ezali na kati na ye, mpo elobami na mokapo ya suka ya Emoniseli eteni ya 17, ete, “Molimo nà mwasi-na-libala balobi, Yaka.”
• Asili kopesa mongongo na mwasi-na-libala.
• Baponami bakoki kopengwisama te.

Oyo nde kopema mpenza, Asili kopesa biso Mongongo na Ye pe tokoki kopengwisama te, tozali MOKO elongo nà Ye.

Sik’oyo, mbano na biso mpo na kotikala sembo nà mosakoli yango pe kondima Liloba moko na moko na nzela ya koyoka Mongongo yango :

• Baoyo bayambi mosakoli yango na nkombo na ye moko bakozua mbano mpenza ya mosala ya mosakoli yango. Pe baoyo bakoyoka ye bakopambolama pe bakokoma eteni ya mwasi-na-libala ya mokolo ya suka oyo elobami mpo na ye na Emoniseli 22:17, ete “Molimo nà mwasi-na-libala balobi, Yaka.”

Soki bolingi kozua mbano yango, boya kosangana nà biso mokolo ya Lomingo oyo na ngonga ya 14h00, ngonga ya Jeffersonville, mpo na koyoka liteya oyo: Eleko Ya Lingomba Ya Laodikia, eteyemaki na mpokwa ya mokolo ya 11 décembre 1960, to ndenge nalingaka kobenga yango, Lisolo ya Bomoi na Ngai.

Ndeko Joseph Branham

Malaki 4:1-6
Matai 2:14-15, 17:9-13
Luka 1:14-17
Baloma 11:15-27
Emoniseli 3:14-22

Source
https://branham.org/articles/12242020_TheEaglesGatheringTogether

19 décembre 2020

Balingami Oyo Bazali Kopema,

Tozali na esengo mpo tozali kolia Bilei ya Molimo Mosanto oyo ezangi mokuwa to mbuma na kati na Yango. Ezali Ba-gateaux oyo ekitaki longwa na Likolo, oyo ebengamaka Mana, pe ezipami mobimba na bopolo ya Lola. Tobengaka yango Bilei ya Bande mpo na Mwasi-na-libala ya Bande.

Tozali na Mésa moko oyo etondi na Yango, pe  biso ba-mpate tosengeli bobele koléta pe koléta pe mitungisi na biso nyonso ekosila nye. Tondimaka ete tozali na esika moko pe na boyokani moko pe ezali na makelele moko lokola ya mopepe makasi oyo euti na Lola kino na ba-ndako pe ba-losambo na biso. Yango ezali Mongongo na Nzambe oyo ezali kolobela Mwasi na Ye ya libala oyo aponama.

Ye alobelaki biso, ete Eva apengwaki, Moaba apengwaki, bangondo oyo bazolala bakopengwa, ata pe lingomba ekopengwa, kasi BISO TOKOPENGWA TE, mpo ete biso totikalaki nà Liloba. Tokoki koningana te, tokoningana pe te.

Bileko na Lingomba oyo ezali koleka mpenza na ntango malamu mpo na Mwasi-na-libala. Maloba na Nzambe, oyo elobamaki na nzela ya mosakoli na Ye eleki mibu Tuku-motoba, ezali kokokisama sik’oyo. Ba-visions oyo Daniele amonaki esili koleka mibu Nkoto mibale, ezali kokokisama na eleko na biso. Tokoki kotanga pe komona lisakoli oyo ezali komonisama polele na ba-nsango mokolo na mokolo.

Bakonzi minene ya Visa, Banki ya Amerika, Salesforce nà ba-compagnies mosusu Nkama-mitano ya Bato na Mbongo basili kosangana na Likita mpo na Capitalisme Inclusif elongo nà Vatican. Likita yango, oyo ekambami na Pàpà Francois, ekosala nyonso mpo na kotombola lolenge moko ya capitalism inclusive, mpo na kolendisa bakambi yango ete basalela koleka politiki ya bosembo mpo na kokitisa bokabwani ya bozwi kati na bato.

Baoyo bazali na ba-compagnies yango bazali na misolo koleka milliards nkoto 10 na ndambo ya ba-dollars ya bango moko. Likita mpo na Capitalisme Inclusif esili kosenga boyokani nà Vatican ete yango ekozala “na nsé ya bokambami  ya toli” ya Pàpà Francois.

Biblia elobi na biso na buku ya Daniele 8:

23 Na suka ya bokonzi na bango, ntango bato na masumu bakokoma na suka, mokonzi moko ya nkanda mingi pe ya mayele mabe, akotelema wana.
24 Pe nguya na ye ekozala ya makasi, kasi na nguya na ye moko te:

Pàpà azali sik’oyo kosala boyokani mpo kokembisa nguya na ye nà ba-compagnies minene, ba-organisations, pe bakambi ya mokili; baoyo bazali kokambama na mwasi Moyuda moko na nkombo ya Madame Lynn Forester de Rothschild.

… pe akobebisa makambo na ndenge ya kokamwa, pe akofuluka, akosala makambo ndenge na ndenge, pe akoboma bato na nguya nà basantu.
25 Pe na nzela ya politiki na ye, akofulukisa misala ya makoki na maboko na ye;

Ndeko Branham alobaki  “misala ya maboko” ezali ba-industries.

… pe akozala na lolendo na motema na ye, akobomisa bato mingi oyo bazalaki kofanda na kimia, pe kotelemela mokonzi ya bakonzi; kasi akobebisama, zàngà loboko na moto.

Ndeko Branham alobaki ete likambo ekosalema na kati-kati ya mibu misato na ndambo.

Sik’oyo, ntango akozua misolo nyonso na maboko na ye, “Na ntango wana, akobuka boyokani na ye nà Bayuda,” Ndenge Daniele alobaki awa ete akosala yango, “na kati-kati ya ndambo ya suka ya ba-mposu ntuku-nsambo,” ya Daniele. Na sima, ndeko, ye akosala nini? Akozua mombongo nyonso ya mokili nà nkita nyonso, akosala boyokani nà mokili, mpo ye akozala na bozwi nyonso ya mokili, na mobimba na yango. Pe na ntango wana, basakoli mibale wana bakokota na mosala pe bakobenga bato wana nkoto nkama na ntuku-minei na minei. Na sima, eloko nini ekosalema? Na sima, elembo na nyama, ya Emoniseli 13, ekobanda, mpo ete ye akozala na nkita nyonso, mombongo nyonso, pe makambo nyonso ya mokili. Pe eloko nini ekosalema na sima? Elembo na nyama ekokota na mosala, ete, “Moto moko te akoki koteka to kosomba, bobele ye oyo azali na elembo ya nyama.”

Satana akoki komeka kotungisa yo na eleko oyo, nakoki pe kozua Elembo ya nyama? Totala eloko nini mosakoli na biso alobaki na biso:

Bomoni, mpo ete Moponami asala likambo yango,  ezali mpenza, ekoki kosalema ata moke te . Akokoka kosala yango te, bomoni. Mpamba te, ye akosala nini? Bomoni? “Kasi ezali kotiola Makila ya Boyokani…” Sikawa, bomoni, soki asili koponama pe azali kati na etonga, akoki kosala yango te.  Ekoki kosalema te ete ye asala yango .

Nkombo na Nkolo esanzolama, ekoki KOSALEMA TE ete biso tosala yango, biso tozali “KATI NA ETONGA YANGO!” Tokoki kopema  wana tozali komikanisela konetolama monene oyo Nzambe apesaki mosakoli na biso, lolenge nini akosengela kotelema wana elongo nà biso nyonso mokolo wana, mpo YE akozala na mokumba mpo na biso nyonso. Lolenge nini ye akokende liboso epai na Ye, pe akosambisama na Liloba oyo ye ateyaki biso.

“Ekozala pe bongo na bato nyonso? Polo pe akosambisama?” Alobaki, “Iyo, Polo pe akosambisama, elongo nà etonga oyo ye ateyaki bango.” Nalobaki :Ngai nateyaki Nsango yango moko oyo ye ateyaki.”

Pe ba-millions ya bato wana batombolaki maboko na bango pe balobaki, “Tozali kopema likolo na yango!”

Boya, botombola maboko na bino pe bopema elongo na biso mokolo ya Lomingo na ngonga ya 14h00, ngonga ya Jeffersonville, mpo na koyoka liteya:  Bangondo Zomi, Pe Bayuda Nkoto Nkama na Ntuku-minei na Minei , eteyami mokolo ya 11 decembre 1960 na mpokwa.

Ndeko  Joseph Branham

Source
https://branham.org/articles/12182020_TheEaglesGatheringTogether

12 décembre 2020

Molingami Madame Yesu,

Longonya!

Tozali mpenza na esengo mingi mpo ete tosili koponama mpo na kobengama Mwasi-na-libala ya Yesu Klisto. Biso tokozala bisika nyonso oyo Mobali-na-libala na biso akozala. Ata mokolo moko te tokozanga kozala pembeni na Ye. Tokofanda na Kiti-na-bokonzi elongo na Ye. Tokolatisama na motole ya nkembo pe lokumu na Ye.

Tozali kobika mikolo ya minene koleka pe ya esengo koleka na bomoi na biso. Ezali mikolo oyo mokili mobimba ezalaki kokimela pe kozela. Yesu azali koya mpo na konétola Mwasi-na-libala na Ye oyo aponàmà.

Mobali-na-libala azali pe na esengo mingi. Azali kobongisa pe kotalela mokolo yango longwa ebandeli na ntango. Babiangami na Ye basili kozua pe kondimba mbéla na Ye. Asili kobongisa féti moko ya monene mpo na biso, ntéke mpenza, nà mesa moko ya molai koleka kilometre moko.

Ye moko akozala elongo na biso, pe akozala Nzambe na biso. Akopangwisa mpisoli nyonso na miso na biso. Kufa ekozala lisusu te, bolozi pe te, kolela pe te, pe mpasi ata moko te ekozala kuna: mpo makambo ya liboso esili koleka pe tokokanisa yango lisusu te.

Ye pe asili kotongela biso ndako moko ya sika mpo tofanda na kati na yango. Mboka mosanto, Yelusaleme ya sika, oyo ezali kokita longwa na Ye kuna na likolo, esili kobongisama lokola mwasi-na-libala oyo amibongisi mpo na mobali na ye.

Mpo makambo ya liboso esili koleka. O kitoko mingi. Bilaka kitoko nyonso ya Nzambe ekokokisama. Ekosila nyonso nye. Mbongwana ekosalema mobimba. Mwana-na-mpate nà Mwasi-na-libala na Ye bakokoma na kobonga be nyonso ya Nzambe mpo na libela.

Pe nkombo nini mwasi azuaka ntango abalani na mobali? Azuaka NKOMBO NA YE. Ekozala NKOMBO NA YE nde ekopesamela biso.

Oh, Oyo ezali mafuta-na-nzoi likolo na libanga mpo na biso, pe tozali koléta yango mpenza ntango toyokaka Mikanda ya Bolingo na Ye moko na moko. Tozali bobele kokoba kogengisa makambo na motuya oyo tozoyoka.

Azolobela biso ete tosili kozua emoniseli ya Bonzambe na Ye oyo eleki nyonso. Azali moto ya mibale ya trinité te, kasi azali Nzambe Ye moko oyo alati nzoto pe azali kofanda elongo na biso.

Ngai nazali Ekuke, Ngai nazali Nzela. Ngai nazali Solo, Ngai nazali Pole. Ngai nazali Alifa nà Omega. Ngai nazali Moto-ya-liboso pe Moto-ya-suka. Ngai nazali Tata. Ngai nazali Mwana. Ngai nazali Molimo Mosanto. NGAI NAZALI bozali ya bomoi mpo na Libela.

Na sima, Ye alobi na biso ete, na nzela ya mokano ya Bonzambe, Ayebaki liboso ete biso tokozala Mwasi-na-libala na Ye. Aponaki BISO; biso toponaki Ye te. Abengaki BISO; biso toyaki na biso moko te. Akufaki mpo na BISO. Asukolaki BISO na Makila na Ye moko. Afutaki ntalo mpo na BISO. Biso tozali bato na Ye pe bobele Ye moko. Ye azali Mokonzi na biso pe biso tozali bokonzi na Ye, libula na Ye ya seko. Biso tomipesi mobimba na Ye  pe Ye andimi kozua mokumba yango.

Mwasi-na-libala na Ye azali kozela na mposa makasi mpenza mpo na koyoka mokanda na biso ya bolingo mokolo ya Lomingo na ngonga ya 14h00, ngonga ya Jeffersonville, ntango Akoteya biso liteya oyo –  Eleko ya Lingomba ya Filadefia , yango eteyamaki mokolo ya  10 décembre 1960 . Akomonisa biso mbala moko lisusu ete tozali Mwasi Liloba yango ya solo oyo akoningana te, kasi oyo atikalaki pe andimaki Liloba nyonso.

Ndeko Joseph Branham
(Madame  Yesu)

Makomi ya kotanga liboso ya koyoka liteya oyo “Eleko ya Lingomba ya Filadefia”.

Matai 1:1-2, 1:17-23, 16:13-18
Yoane 5:19, 10:5, 10:7, 10:27
Misala 15:13-14
Baloma 2:29
Baefese 2:19-20
Emoniseli 2:13, 2:17, 3:7-12, 3:15, 7:9-17, 21:1-2

Source
https://branham.org/articles/12112020_TheEaglesGatheringTogether

5 décembre 2020

Molingami Litondi ya Nzambe,

Mwasi-na-libala azali kolekisa mpenza ntango ya malamu koleka wana tozali koyekola likambo monene oyo na Buku ya Emoniseli. Nzambe azali komonisa Liloba na Ye epai na Mwasi-na-libala na Ye na lolenge oyo esalema naino te liboso.

Tomoni ete Nzambe azalaka ntango nyonso na etonga moko ya moke oyo etikalaka nà Liloba na Ye na bileko nyonso. Ntango Satana abandaki kokotisa misala oyo ekomaki malakisi, ezalaka ntango nyonso na bato moke mpenza baoyo bapengwisamaka te, kasi batikalaka nà Liloba yango.

Ntango Satana abandaki ata kokoma na nguya mingi koleka pe bato babandaki kokumbamela ye, Mwasi oyo aponàmà aninganaki te. Bango basilaki kopakolama mpenza, na lolenge ete bango moko bapesaki ata bomoi na bango pe batikalaki nà Liloba.

Wana tozali koyoka Mongongo na Ye kolobela biso, Akebisi biso na lolenge nini molimo yango ezali kokosa pe kopengwisa. Lolenge nini emekaka ntango nyonso kokotisa eloko mosusu na esika ya Liloba ya ebandeli. Emekaka ntango nyonso kokotisa lolenge mosusu ya kosala to kokamba makambo na esika ya kokambama oyo Tata asili kotatola.

Alobi na biso ete minzoto nsambo ezali batindami nsambo na Ye; pe Ye asimbi bango na Loboko na Ye. Bango bayaka na nguya pe bokonzi na bango moko te, kasi na nguya pe bokonzi na Nzambe oyo Ye alatisaki bango na nzela ya Molimo Mosanto. Bango bazali Liloba mpo na eleko na bango.

Lelo oyo, biso tozali komona Yesu Klisto komimonisa Ye moko na nzela ya Molimo na Ye na kati ya mwanje motindami na biso. Mwanje oyo, kokokana na Liloba, agengisaki mokili na nkembo na ye. Lolenge moko oyo Mose azalaki mpo na bana ya Israel, ye azalaki na emoniseli mpo na eleko na biso. Tomoni Nkolo komitalisa polele Ye moko nà ye pe kopesa ye nguya na Ye mpo na kokamba Mwasi-na-libala na Ye.

Sikawa Akebisi biso mbala moko lisusu lolenge nini tosengeli kozala na bokebi mpo na kotikala nà monzoto na Ye, motindami pe mokambi na Ye mpo na eleko na biso. Molimo yango ekomeka mbala moko lisusu kokotisa lolenge mosusu, pe kokambama ndenge na ndenge. Alobisi na biso ete tobosana te ete ekozala mpenza pene-pene na lolenge ya kopengwisa ata baponami SOKO nde bakokoka. Kasi ekoki kosalema TE, mpo biso tokotikala nà Liloba lokola biso TOZALI LILOBA pe tokoki kopengwisama te.

Ekoki mpenza te lolenge oyo Ye moko asili kosangana nà Lingomba mobimba, ndenge tomonaki ntango oyo Ye atelemi kati-kati na bitemeli-na-mwinda nsambo ya wolo. Ata lotomo ya basali mitano na Baefese ya minei (ba-ntoma, basakoli, balakisi, ba-evangelistes, bakengeli) ekokaki te. Na bosolo, na eleko moko na moko, lingomba etàngwaka, pe ezalaka bobele bandimi te, kasi etonga ya bakambi_babateli-mpate bazalaka na libunga ndenge moko na ba-mpate.

Alobi na biso polele ete  na eleko moko na moko lingomba nà basali batàngwaka. Bakendeke pembeni ya Liloba ya ebandeli. Babandaka kokotisa makanisi, mabanzo pe kokambama na bango moko epai na bato. Na ntango wana, Nzambe asengeli kosala nini?

Na ntango wana nde Nzambe Ye moko akotaka na mosala lokola Mobateli-mpate Mokonzi na kati ya misala ya bato nsambo oyo mpo na kokamba bato pe kozongisa bango na solo pe nguya mobimba ya solo yango.

Nkembo…Mobateli-mpate MOkonzi Ye moko ASILI KOKOTA NA MOSALA YA mwanje ya nsambo NA YE, mpo na kokamba pe kozongisa biso na solo pe nguya mobimba ya Liloba.

Asili kopesa  nguya ya kokamba ya ndenge mosusu na bato oyo Ye Moko asili kopona, kokokana na toli ya mokano na Ye moko.

Tokoki mpenza kozala na kimia mpo na koyeba ete Nzambe aponaki MOTINDAMI NA BISO kokokana na toli ya Mokano na Ye moko mpo na kokamba biso epai na Ye.

Tika ete tobéta nsété mbala moko lisusu nà Liloba. Soki ezalaki maloba na ngai, to maloba na yo, elingaki kozala na ntina MOKO TE, kasi oyo ezali MALOBA NA YE, na bongo ezali Liloba na bomoi ya Nzambe, pe TOSENGELI KOLANDA YANGO.

Ntango okoyoka moto moko koloba ete:”Bozali kolobela motindami mingi koleka,” bango bazali mpenza na Emoniseli ya Nsango ya ntango na suka te.

Soki yo olobi : Ngai nandimaka Nsango oyo; ye azali mpenza motindami ya eleko ya nsambo ya lingomba pe akokisi Makomi nyonso oyo elobamaki mpo na ye. Soki olingi mpenza kozala na litondi ya Nzambe na bomoi na yo, boye, nabondeli ete Nzambe apesa yo emoniseli ya maloba oyo.

Kasi Ye azali motindami na Ye pe ye oyo akozala na litondi ya Nzambe akolanda motindami wana motindami azali kolanda Nkolo na Liloba na Ye.

Ezali motindami ye moko nde azali kozongela kolobela pe kokamba biso mpo na kolanda ye ndenge ye azolanda Klisto. Ezali moto te nde azali kozua nkembo, to pe tosambelaka moto te, kasi tozomona pe tozondima ete ezali moto mosusu te bobele Yesu Klisto oyo azali kobika pe komimonisa Ye moko na Mwasi-na-libala na Ye na nzela ya mwanje motindami na Ye, oyo Ye aponaki mpo na kokamba Mwasi-na-libala na Ye.

Mpo na biso, kotikala nà Liloba pe kolanda motindami na Ye ndenge Asili kotinda biso ete tosala, ezali bobele KOFINA BOUTON YA KOYOKA PE KOTIKALA NA MONGONGO YA NZAMBE OYO EZALI NA BA-BANDES.

Boya pe botondisama na litondi na Nzambe, wana tokoyoka elongo moto oyo Ye aponaki, kokokana na toli na Ye mpo na kokamba biso, akoteya Liteya oyo :  Eleko ya Lingomba ya Salàde, oyo eteyamaki mokolo ya 9 décembre 1960, na ngonga ya 14h00, ngonga Jeffersonville.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya koyoka liteya oyo : “Eleko ya Lingomba ya Salàde.”
Emoniseli 3:1-6

Source
https://branham.org/articles/1242020_TheEaglesGatheringTogether

28 novembre 2020

Balingami Batongi-ndako,

Tata na biso oyo azali na Likolo, Nkombo na Yo ebulisama. Bokonzi na Yo éya, Mokano na Yo ésalema, awa na nsé lokola esalemaka na Likolo. Tosengi ete Ozala elongo na biso, Tata, pe opambola biso, pe osunga biso mpo tozala batongi-ndako ya mayele na eleko oyo ya kili-kili monene oyo ezali kati na bato.

Oh, tolingaka mpenza lolenge Nzambe asalaka makambo na ntango. Ezalaka ntango nyonso na KOBONGA BE. Azalaka na ntango moko pe eleko moko mpo na makambo nyonso. Sàa na Ye esalaka mbala nyonso na ntango ebongi be. Ye akozala sima na ntango ata na seconde moko te. Makambo nyonso ekosalema mpenza bobele na lolenge pe ntango oyo Nzambe asilaki koloba yango.

Ntina mpo na ntango oyo mpenza ezali ete biso…Molimo Mosanto atiaki na motema na ngai likebisi na kondimisama mpenza, ete, “Lingomba na mikolo oyo esengeli koyoka Liteya oyo.” Mpamba te, nandimi ete oyo ezali Mateya ya motuya koleka ya Biblia, mpo ezali komonisa Klisto na kati ya Lingomba na Ye na ntango oyo.

Tokoki mpenza kondimisama lelo ete Liteya moko na moko oyo tozali koyoka ezali na kati ya Mokano mobongi be na Ye, na kati ya ntango mobongi be na Ye. Nandimi te ete ezali kosalema kaka na mpwasa boye, to na mokano na moto, lolenge oyo tozali koyoka Bileko Nsambo ya Lingomba na mikolo oyo.

Na mobu 1960, Molimo Mosanto amonisaki na mwanje motindami ya nsambo na Ye ete ezalaki ntango mpo akebisa Mwasi-na-libala na Ye, pe ateya bango Emoniseli ya Bileko Nsambo na Lingomba.

Ezalaki pe mbala ya liboso na lisolo ya mboka na biso ete mo-katoliko moko aponamaki mpo na kozala Mokonzi ya mboka Etats-Unis.

Alobaki na biso ete tomikanisela lisakoli oyo Nkolo apesaki ye na mobu 1933; lolenge nini bakopesa nzela mpo na basi kosala maponami, pe ntango bakosala yango, bakopona moto ya mabe. John F. Kennedy alongaki maponami na mingongo koleka mwa moke Mokonzi ya ba-Republicain oyo akomaki na suka, Richard M. Nixon. Etalisamaki polele ete maponami yango esalemaki na libebi ya ba-machines ya maponami oyo ezalaki kobongola maponami.

Sikawa, sima na mobu 60 mpenza, Nkolo azali kokamba biso mpo na koyoka lisusu Bileko Nsambo na Lingomba na ntango mpenza oyo Mokonzi ya mibale ya katoliko asili koponama na mboka Etats-Unis. Ezali pe mbala ya liboso na lisolo ya mboka ete mwasi moko asili koponama lokola Mokonzi-Molandi. Maponami oyo ezali pe koboyama na Donald J. Trump, Mokonzi ya ba-Republicain oyo akomi na nsuka, na ntina ete ezali libebi.

Alobaki na biso lolenge nini Constantin asalaki Likita ya Nicée mpo na KOSANGISA lingomba nà letà elongo pe komomisa yango eloko moko. Na makanisi na ye, alingaki kokomisa bokonzi na ye makasi, na lolenge moko to mosusu, alendisa yango pe asangisa yango nyonso mibale, mpo ye akoka kokoma mokambi ya monene koleka na mokili. Malakisi ya ba-Nikolaiti nà makambo ya bapagano esanganaki, pe esalaki ete yango ébota ebongiseli ya lingomba ya liboso.

Ezalaki na bato pene na nkoto moko na nkama mitano oyo babéngamaki nà ba-episkopo oyo bayanganaki na likita yango, kasi na nzela ya libebi bakonzaki bango pe baponaki ete lingomba étiama na nsé na bokonzi ya ba-pàpà nà ba-episkopo.

Alobaki na biso lolenge nini Akaba, na ebandeli, asalelaki mayele mabe wana mpo na koyeisa bokonzi na ye makasi pe kobatela yango na kimia, na nzela ya kobalana nà mwasi yango Yezabele. Ezalaki mayele mabe ya politiki mpo na KOSANGISA bato pe koyeisa bokonzi na ye makasi.

Pe bango basambelaki dalagona oyo apesaki nguya na ye na nyama, wana azalaki koloba ete : Nani akokani na nyama? Pe nani akoki kobundisa ye?

Biso tokebisamaki na kati ya Liloba ete ezali bobele na moto moko oyo azali mpenza na nguya ya kosala likambo yango, pe ezali pàpà.

Alobaki:

“Tomibongisa biso moko, pe tosangana.”

Mokonzi oyo aponami Biden azongelaki maloba ya Pàpà Jean Paul II ntango alendisaki ba-Americains koloba ete “babanga te.” Alobaki lisusu maloba ya loyembo ya ba-katoliko na lisukulu na ye ya liboso lokola mokonzi-oyo-aponami, Biden azali komona ete kondima na ye nde ezali nzela ya kobikisa, pe kokamba.

Mposo moko liboso ya Mokolo ya Maponami, ntango azalaki na mboka Georgie, azongelaki, na mobimba na yango, maloba ya mikolo oyo mpenza ya pàpà, ete, “Fratelli Tutti.” Yango elingi koloba: “Tozali biso nyonso na masuwa moko.”

Na eteni moko ya zulunale, mopanzi-nsango moko alobaki:

Likolo na nyonso, maloba oyo Biden aponaki mpo na koloba ezali kotalisa ete akoki mpenza kokanisa lolenge nini kondima na ye moko ya Mo-katoliko esengeli kokamba lolenge ya komona na ye mpo na kokamba ekolo oyo ezali na ba-Katoliko nà ebele lisusu koleka oyo bazali ba-Katoliko te.

Ntango ya makambo ya Nzambe ezali ya KOBONGA BE. Tozali komona ete makambo ya mikolo oyo ezali kotalisama polele na lisakoli. Makomi ezali kokokisama. Mokonzi ya Mo-katoliko nà Mokonzi-Molandi na ye ya mwasi BAZALI KOSANGISA lingomba nà letà mpo na koyeisa bokonzi na bango makasi lokola Akaba nà Constantin. Makambo yango ezali kosalema mpenza ndenge mosakoli alobelaki biso.

Kasi Nzambe azalaki elongo na bango te. Nzambe azalaki wapi? Azalaki elongo nà basantu na ndako moko ya moke, to na lidusu moko ya ngomba,

Nkolo asanzolama. Mwasi-na-libala azali kosala nini? Afandi na bisika ya Likolo kati na Klisto Yesu, wana azali koyoka Bilei ya Ba-mpate.

Boya tosangana elongo mpo tozala eteni ya Makomi oyo ezali kokokisama, wana tokoyoka Mongongo na Nzambe kolobela biso mokolo na Lomingo na 14h00, ngonga ya Jeffersonville, mpo na koyoka liteya oyo: Eleko na Lingomba ya Twatila, eteyamaki mokolo ya 8 décembre 1960.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya koyoka liteya: “Eleko na Lingomba ya Twatila”

Emoniseli 2:18-29, 13:1-4, 13:6-8, 13:14

Mokolo  ya 14 novembre 2020

Molingami Moko Kati na Bango,

Tozali mpenza na esengo pe tozali kozongisa matondi mpo na koloba na mokili ete Klisto azali Nganga-Nzambe na biso, Nganga-Nzambe Mokonzi na biso. Tozali na Nganga-Nzambe Mokonzi moko, MESA MOKO esika oyo tozali kolia. MESA MOKO esika oyo basantu ya Nzambe baliaka bilei oyo ebombamaki. Esika oyo tofandaka pe toyokaka Mongongo na Nzambe kolobela biso pe koyebisa biso ete tozali balingami na Ye.

Tozali mpenza etonga na bato oyo bazali na makoki ya koyoka bobele makambo oyo Molimo alobi. Etonga ya bato oyo basili mpenza kozua emoniseli mpo na eleko na biso, baoyo bazali na Molimo na Nzambe pe babotami na Nzambe, baoyo babatisami na Molimo na Ye na kati na nzoto ya Nkolo Yesu Klisto, baoyo batondisami na Molimo Mosanto.

Ndenge nini moto akoyeba, na ntembe moko te, ete azali na Molimo Mosanto?

Etaliseli mpenza  ya solo ezali KOYOKA makambo oyo Molimo alobi. Molimo alobaka, Molimo alakisaka, Molimo azali Liloba ya ntango. Ezali Yango Elobi Nkolo.

Tika ete toyoka wana Nzambe azali koloba pe kozongela mpo na baoyo bayokaki nzala pe bakendeki. Na ntango oyo azali kozongisa bango na BOLINGO na bango ya LIBOSO, Azali  koloba pe kolobela lisusu Mwasi na Libala na Ye ete Nalingaka yo, mpo otikalaki na Liloba na Ngai, Mongongo na Ngai, mosakoli na Ngai.

Yesu (na nzela ya Molimo), na eleko MOKO NA MOKO, alobaka Ye Moko na MOTO BOBELE MOKO mpo na oyo etali Liloba mpo na eleko wana. MOTINDAMI bobele MOKO MPO NA ELEKO MOKO NA MOKO AZUAKA MAKAMBO OYO Molimo asengeli koloba na eleko wana, pe MOTINDAMI MOKO yango nde azali motindami mpo na lingomba ya solo. Ye alobaka mpo na Nzambe na nzela ya emoniseli mpo na “mangomba”, oyo ya solo pe oyo ya lokuta. Na ntango wana nde Nsango epanzanaka epai na bato nyonso. Kasi, ata yango epanzanaka mpo na baoyo nyonso bakoyamba nsango, nsango yango  ekoyambama  moko moko bobele na etonga moko mpenza ya bato na lolenge moko boye. Moko na moko na bato ya  etonga yango azali moto oyo azali na makoki ya  koyoka makambo oyo Molimo azali koloba na nzela ya motindami. Baoyo bakoyoka bakozua emoniseli ya bango moko mpenza te, pe etonga na bato bakozua emoniseli ya BATO NYONSO TE, KASI MOTO MOKO NA MOKO AKOYOKA PE AKOZUA MAKAMBO OYO MOTINDAMI ASILAKI KOZUA EPAI NA NZAMBE.

Mwanje motindami ya nsambo na biso azali koloba mpo na Nzambe na nzela ya emoniseli. Na ntango wana, tozali koyoka moto moko moko makambo oyo Molimo azali koloba  na nzela ya motindami yango. Na boye, na nzela ya emoniseli, tozali koyoka pe kozua makambo oyo motindami asilaki kozua epai na Nzambe.  Ezali na nzela BOBELE MOKO mpo na koyeba malamu ete bozali kozua Liloba oyo ebongi be, moninga na ngai, FINA BOUTON YA KOYOKA..

Alobaki na biso ete, longwa na motindami yango, pole epanzanaka na nzela ya lotomo ya bato mosusu oyo balakisamaki na bosembo mpenza; kasi akebisi biso koloba ete baoyo nyonso bakendeke bayekolaka te ntango nyonso ete esengeli mpenza koloba BOBELE makambo oyo mosakoli asilaki koloba. Bazali kobakisa awa, to bazali kolongola makambo kuna, pe kala mingi te nsango ekozala lisusu peto te. Akebisaki bango ndenge basengelaki kozala na bokebi mpo na koyoka  mongongo MOKO.

Mpo Molimo azali bobele na mongongo moko, oyo ezali Mongongo na Nzambe. Polo akebisaki bango mpo na koloba makambo oyo ye alobaki, Petelo pe alobaki ndenge moko. Akebisaki bango ete ATA YE (POLO) akokaki kobongola liloba moko te na makambo oyo asilaki kopesa na nzela ya emoniseli.  Oh, ezali mpenza na motuya mpo na koyoka mongongo na Nzambe na nzela ya batindami na Ye, pe na sima, koloba makambo oyo epesamaki na bango mpo na koloba na mangomba.

Azali kolobela biso ete ezali mpenza na motuya mpo na biso ete toyoka Mongongo na Nzambe  NA NZELA YA MOTINDAMI NA YE. Soki mosakoli akebisaki biso ete likambo oyo ezali  NA MOTUYA MPENZA mpo na koyoka Mongongo Yango, boye mpo na nini batei bazali koboya koyokisa Mongongo yango na mangomba na bango?

Polo akebisaki pe bango, bobongola LILOBA MOKO TE, ata esika nalobaki:

• Kasi mpo na bamosusu, ngai nalobi, ezali Nkolo te.
• Sala nyonso oyo ekoki mpo na kokomela ngai noki.
• Zua Malako pe memela ngai ye, mpo nasengeli na ye.
• Ntango okoya, memela ngao monkoto oyo natikaki epai na Carpus kuna na Troas, pe mikanda, koleka mpenza ba-buku.
• Alexandre, mosali-bibende, asalelaki ngai mabe mingi. Nkolo akozongisela ye makambo oyo ye asalaki.

Bongo, ndenge nini bato bakoki kolobela biso mabe mpo tozoloba:”Tondimaka Liloba moko na moko oyo mosakoli alobaki?” Tosengeli kosala makambo mpenza lokola Biblia, pe MOSAKOLI NA YE ALOBELAKI BISO:

Bobakisa eloko moko te. Bolongola te, bokotisa makanisi na bino moko te kati na Yango. Boloba bobele makambo oyo elobami na ba-bandes oyo. Bosala bobele mpenza makambo oyo Nkolo Nzambe asili kotinda bino kosala. Bobakisa eloko na Yango te. (65-0718m – Komeka Kosalela Nzambe Mosala Libanda na Mokano na Nzambe)

Soki moto moko atuni yo:” Ozali moko na bato oyo bandimaka LILOBA MOKO NA MOKO oyo mosakoli alobaki, pe olobaka,”Fina Bouton” ntango nyonso? Eyano na biso ezali mpenza na pete pe na mpasi moko te :”Iyo, moninga ngai, nazali mpenza na esengo  mpo na koloba ete nazali Moko na Bango.”

Balingami Ba-moko na Bango, tika ete tosangana mokolo na Lomingo na ngonga ya 14h00, ngonga ya Jeffersonville, mpo na koyoka Emoniseli ya Nzambe koloba na nzela ya mosakoli na Ye, wana Akomonisa biso:  Eleko ya Lingomba ya Sumuluna eteyamaki mokolo ya 6 decembre 1960.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya koyoka liteya oyo “Eleko ya Lingomba ya Sumuluna”.

Emoniseli 2:8-11

Source
https://branham.org/articles/11132020_TheEaglesGatheringTogether

11 novembre 2020

Baoyo Bazali Balingami ya Tata,

Ezali mpenza kitoko mingi pe ezali kotondisa mitema na biso na esengo, boye te?

Tolingaka mpenza koyoka mikanda na Ye ya bolingo oyo Alobelaka biso mokolo na mokolo, wana Azali kolobela biso ete tozali bolingo ya bomoi na Ye. Alobelaka biso mpenza makanisi pe ba-sekele ya motema na Ye oyo Abombaki mpo na Ye moko na ntango nyonso eleki. Lokola mobali alobelaka mwasi na ye ya bolingo makambo oyo azalaka na yango na motema na ye mpo na mwasi na ye, pe mpo na ye moko kaka, Tata pe azali kolobela bolingo monene oyo Azalaka na yango mpo na moko na moko na biso, pe biso kaka.

Azali mpenza na esengo mingi ete suka-suka Azali na Mwasi-na-libala na Ye oyo Alukaki ntango molai pe azelaki mingi. Ye oyo Akoki koloba pe  komonisa makambo nyonso oyo Asilaki kobomba na motema na Ye. Azelaki mpenza mpo na kozua Ye, MWASI-NA-LIBALA NA YE OYO ABONGI BE, mpo amonana pe akokakola ata Liloba moko te. Akondima pe akokangama na Liloba nyonso oyo Alobelaka Ye.

Azali na bosenga ya moto moko te mpo na kolimbola Mikanda ya bolingo na Ye mpo na Ye-mwasi, mpo esengeli na ndimbola moko te. Azali na ntina na yango ata moke te, mpo ezali Mobali na ye Moko nde azali kolobela Ye mbala moko na mokanda moko na moko.

Ntango ba-mbua ya zamba bayaki pe bamekaki kopesa ye ndimbola oyo ekeseni, Ye-mwasi akangamaki nà mikanda ya ebandeli bobele ndenge Elobamaki na Ye.

Ee, balobaka, “Nakolobela yo, Ndeko Branham, yo ozali na ndimbola ya malamu te.” Biblia elobaki ete, “Lisakoli esengeli  na ndimbola ya moto moko te.” Mpo na nini? Mpo na nini esengeli na ndimbola ya moto moko te? Mpo na nini? “Liloba na Nkolo eyaki na basakoli.”  Ezali kolimbolama na mosakoli. Ekoki kozala na ndimbola ya moto moko te. Basakoli basili kolimbola Yango mpo na bino. Yango wana, esili kokomama bobele Wana. Lolenge wana nde esengeli kozala. (62-0401 – Mayele Ezali kotelemela Kondima)

Lolenge wana nde esengeli kozala mpo na Ye-mwasi. Mosakoli na Ye alimbolaka pe alobelaka Ye-mwasi na mokanda moko na moko. Ye-mwasi asepelaka mpenza mobimba pe apemaka nye.

Ntango tokobeta mabolongo na biso na mpokwa oyo, tofungola mitema na biso epai na Mobali na biso pe tolobela Ye boni-boni tolingaka Ye mpo na Liloba moko na moko oyo Alobelaka biso na moko na moko na mikanda ya bolingo na Ye. Lolenge nini tozali kopema likolo na LILOBA NYONSO, ELAKA NYONSO oyo Apesaki biso. Bolobela Ye ete tozali na esengo mingi, na matondi mingi, pe topambolami mingi mpo na kozala Mwasi-na-libala na Ye. Tozali komibongisa biso moko na nzela ya koyoka pe kondima Liloba nyonso oyo Alobelaka biso.

Ndeko Joseph Branham

Source
https://branham.org/articles/11112020_TheEaglesGatheringTogether

Mokolo ya 7 novembre 2020

Molingami Etonga Moke,

Eloko ya liboso oyo Mwasi-na-libala asalaka, ezali ya kotombola mongongo epai na Tata, kosanjola Ye, kokumbamela Ye pe kozongisela Ye matondi mpo na nyonso oyo Ye asili kosala. Na sima, tosengeli kofanda na kimia liboso na Ye mpo na koyoka Mongongo na Ye kolobela biso na nzela ya mwanje motindami na ye ya nsambo ndenge Abandi komonisa biso Liloba na Ye.

Mitema na biso ebandi kopunja-punja na kati na biso, tozotelema pe koganga:“Nkembo! Alleluia! Nkolo àsanjolama!” Na mitema na biso, tobandi kobina, kopumbwa pe kopota mbangu bisika nyonso, wana tozali kolekisa ntango ya malamu mpenza lokola Ndeko Yoane kuna na esanga ya Patamo. Eloko oyo ezosalema na biso, ezali ete tosili  kokota KATI NA MOLIMO.

Nsinga ya mwinda na biso ekoti mpenza na kati ya Molimo Mosanto, pe na nzela ya nsinga yango, tozali kobenda Bomoi na Nzambe ntango AZALI KOPESA BISO EMONISELI LIKOLO NA EMONISELI. Ezali Liloba na nguya mobimba. Molimo Moko oyo ezalaki na kati ya Yesu (Liloba) ezali sikawa lisusu na kati na biso na eleko oyo ya suka. Ezali Liloba kati na mosala, na nguya koleka pe monene koleka mpenza, na kati ya Mwasi-na-libala-Liloba ya solo.

Kobanga te, etonga moke. Nyonso oyo Ngai nazali, yo ozali mokitani na yango. Nguya na ngai nyonso ezali ya yo. Nguya-nyonso ya Ngai ezali ya yo wana Natelemi na kati na bino. Nayaki mpo na komema kobanga pe kokweya  te, kasi bolingo, mpiko pe makoki. Nguya nyonso oyo epesamelaki Ngai, ezali mpo bino bosalela yango. Bino, boloba Liloba  pe Ngai nakokokisa yango. Yango ezali boyokani na Ngai pe ekokweya ata moke te.”

Tozali kobanga eloko moko te, mpo Liloba na Ye ekoki kokweya ata moke te. Nguya  na Ye nyonso ezali mpo na biso. Nguya-nyonso na Ye ezali ya biso. Tosengeli koloba bobele Liloba na Ye, pe Ye akokokisa yango.

Kasi Ye akebisaki biso ete tosengeli kofungola miso mpenza na eleko na biso oyo, mpo ete ndenge molimo yango esalaki makambo na eleko wana ya liboso, ezali kokoba kozala lisusu na bomoi. Ba-mapasa yango, ba-nzete yango nyonso mibale ezali kokola elongo, ezali kolia bilei yango moko, ezali komela mai ya mbula yango moko, pe ezali kosepela na moi yango moko. Kasi yango mibale euti na mimboto EKESENI. Tokoyeba kokesenisa yango ndenge nini? Nzete bobele Moko ya solo ekozala MPO na Liloba na Nzambe, pe ekondima Yango  bobele ndenge oyo Nzambe apesaki Yango, ekolinga Yango, pe ekotosa Yango.

Ba-mosusu bakozala ba-ntoma oyo ya lokuta, ba-nyama na yauli ya nkanza, oyo Polo alobelaki. “Sima na ngai kokende, bakomeka koya pe bakobanda koloba ete bazali na emoniseli ndenge moko; kasi mposa ya mitema na bango ezali mpo na kosunga bino te, kasi mpo na kobebisa bino.”

Ayebisaki biso ete,

“Soki moto moko amikaniseli ete azali mosakoli, to moto na molimo, tika ayeba ete makambo oyo nakomeli bino ezali mitindo ya Nkolo.”

Tondimi pe toyebi ete Nsango Oyo ezali mitindo ya Nzambe mpo na eleko na biso. Tokobongola Liloba MOKO te, kasi tokondima BOBELE makambo oyo Nzambe alobaki na nzela ya mosakoli na Ye na kati ya ba-Bandes.

Basakoli ya lokuta mingi bakomonana, botala malamu pe bokomona ete bakobanda kozongela koloba ntango nyonso ete  bokobunga soki bondimeli bango te nà makambo balobaka ; kasi ntango MOSAKOLI OYO YA ELEKO YA SUKA akokota na mosala, soki azali mpenza mosakoli yango, akobanda koganga:”Bozonga na Liloba, soki te bokobunga.” Akotonga likolo na emoniseli to ndimbola na ye moko te, kasi likolo na Liloba. Amen, pe Amen!

Mwasi-na-libala asengeli kozonga na Liloba, kozongela Bolingo na ye ya Liboso, Mongongo na Nzambe mpo na eleko na biso, yango ezali na ba-bandes. Ezali mokanda ya bolingo mpo na Mwasi-na-libala na Ye. YANGO ELOBI NKOLO.

Oyo ntango mosusu ya nkembo oyo Mwasi-na-libala akozala na yango mokolo na Lomingo, na ngonga ya 14h00, ngonga ya Jeffersonville, wana tokokota na Molimo mpo na koyoka Mongongo na Nzambe mpo na eleko na biso koteya biso emoniseli ya  Eleko na Lingomba ya Efese , oyo eteyamaki mokolo ya 5 décembre 1960.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya koyoka liteya “ Eleko na Lingomba ya Efese eteyami mokolo ya 5 décembre 1960”.

Misala 20:27-30
Emoniseli 2:1-7

Lien
https://branham.org/articles/1162020_TheEaglesGatheringTogether

An Independent Church of the WORD